nieuws

Beheerders kunstwerken moeten geinformeerd zijn

bouwbreed

Elk civiel kunstwerk is gedurende zijn levensduur onderhevig aan een proces van verval. De mate waarin dat optreedt hangt onder meer af van het ontwerp, de bouw en het onderhoud. Om functieverlies te voorkomen moet de beheerder goed geinformeerd zijn.

Dit is te lezen in het onderdeel ‘Inspectie en controle’ van het hoofdwerk van het Handboek Civiele Kunstwerken dat onlangs is verschenen. Het gaat om slechts een deel van een losbladige uitgave waarin zowel ontwerp en uitvoering als beheer en onderhoud aan de orde zullen komen.

Voor de beheerder van civiele kunstwerken is het van primair belang te weten in hoeverre achteruitgang ook functieverlies inhoudt. Het is immers zijn taak de minimale kwaliteit gedurende de geplande levensduur te realiseren. Beheerders moeten tijdig kennis hebben van ontstane schade. Inspecties ke het management van de nodige informatie voorzien en zijn daarom een wezenlijk onderdeel van beheer van kunstwerken. Daarbij komt nog dat ontbreken van een zorgvuldig inspectiesysteem de rechtspositie van de beheerder zal verzwakken in geval van aansprakelijkheidstelling bij schade aan derden.

Bruggenbouw

Het onderdeel ‘Inspectie en controle’ is een van de negen onderdelen waar het hoofdwerk van het Handboek Civiele Kunstwerken nu uit bestaat. Het totale werk van deze losbladige uitgave zal uit ruim 90 onderdelen komen te bestaan. In het hoofdwerk gaat het in eerste instantie om bruggenbouw. Er is een hoofdstuk gewijd aan de typologie van stalen bruggen. Kennis van brugtypen is namelijk essentieel voor ontwerp en onderhoud. Verder wordt in een apart hoofdstuk een indeling gegeven van betonnen en stenen kunstwerken aan de hand van hun functie, constructievorm en bouwwijze.

Verbeteringen

Alhoewel chronologie een ongelukkige basis is voor behandeling van typologie van bruggen zij vermeld dat de oudste brugvormen dateren van ver voor het begin van de jaartelling. In de paalbrug en de schipbrug werd hout als constructiemateriaal toegepast. De Grieken bouwden stenen bruggen. De Romeinen perfectioneerde dat tot stenen boogbruggen. In 1780 begin het ‘ijzertijdperk’, van gietijzer en welijzer naar staal in 1890. De ontwikkeling van de spoorwegen zorgt voor nieuwe brugtypen met grote overspanningen. Rond 1900 eindigt de belangrijke ontwikkeling van de brugtypen. Daarna gaat het vooral om technische verbeteringen en de verbeterde berekeningsmethodieken.

Het hoofdwerk bevat nu ongeveer 290 pagina’s. In april kan de eerste aanvulling worden verwacht. Daarin zullen de onderwerpen ‘kunststoffen’, ‘milieu-aspecten’ en ‘kwaliteitsborging’ zijn opgenomen.

Het losbladige Handboek Civiele Kunstwerken (ISBN 90 70011 18 2) is te verkrijgen bij Uitgeverij Ten Hagen en Stam BV in Den Haag. Het hoofdwerk kost f. 148, de aanvullingen kosten f. 0,70 per pagina (prijzen exclusief btw, porto en verpakking).

Reageer op dit artikel