nieuws

Baggerdepot in Hollandsch Diep laat op zich wachten

bouwbreed

Rijkswaterstaat zou liever vandaag nog het voor Willemstad in het Hollandsch Diep geplande baggerspeciedepot in gebruik nemen dan morgen. Of het echter allemaal zo snel kan, durfde rechter E. Berg bij de Raad van State in Den Haag te betwijfelen.

Berg behandelde de verzoeken tot schorsing van de milieuvergunningen, zoals die door de minister van VROM en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn afgegeven aan Rijkswaterstaat voor het depot. Hij liet tijdens de behandeling van de zaak doorschemeren waarschijnlijk weinig reden te hebben tot schorsing van de vergunningen omdat het nog wel even zal duren voordat het depot in gebruik zal ke worden genomen. Dat komt doordat er planologisch nog het een en ander moet worden geregeld. Eerst wordt op regeringsniveau een besluit verwacht, waarin de locatie voor het depot wordt aangewezen. Dan buigt de provincie zich er over en tot slot moet het gemeentebestuur een bestemmingsplan maken waarin het depot is ingetekend.

Tegen al die beschikkingen van de verschillende overheidsniveaus staan weer vertragend werkende beroepen open. Vandaar dat rechter Berg nu waarschijnlijk weinig grond heeft de voor het depot afgegeven milieuvergunningen te schorsen. Hij kan immers alleen maar schorsen als daar echt belang bij is. Nu er vanwege de in planologische zin te nemen hobbels toch geen gebruik gemaakt kan worden van de milieuvergunningen, is er ook geen belang bij een schorsing. Berg hoopt komende donderdag zijn oordeel in deze schorsingszaak bekend te maken.

Onbeheersbaar

In het depot zal slib worden opgeslagen dat vrijkomt bij de sanering van verontreinigde waterbodems van de zuidrand van het Noordelijk Deltabekken (Nieuwe Merwede, Amer, Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet) en onderhoud en sanering van regionale water in Zuid-Holland. Rijkswaterstaat wil de saneringspoen zo snel mogelijk afwerken omdat er nu op diverse plaatsen op onbeheersbare wijze verontreiniging aanwezig is.

Het plan is om de vrijkomende 30 miljoen kubieke meter vervuild slib centraal op te slaan bij Willemstad. Ligt het eenmaal op een plaats, dan is de situatie volgens Rijkswaterstaat wel beheersbaar.

Tegenstanders van het depot vinden de locatie bij Willemstad ongeschikt en menen dat bovendien onvoldoende is uitgezocht hoeveel opslagcapaciteit Rijkswaterstaat elders (bij voorbeeld op de Maasvlakte) nog heeft.

Tien Gemeten

Ook gaan er stemmen op om het depot op Tien Gemeten neer te leggen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft zich daartegen gekeerd omdat het depot daar de natuurontwikkeling in de weg zou staan.

Een beetje uitzonderlijk geval binnen de groep beroepinstellers vormt de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. De Ambachtsheerlijkheid exploiteert al jaren de in het Hollandsch Diep gelegen Put van Cromstrijen. Dat is ook een baggerdepot; er mag een klasse minder vuil slib in worden opgeslagen dan in het toekomstige depot van Rijkswaterstaat.

De Ambachtsheerlijkheid meent dat onvoldoende is onderzocht wat de gevolgen ke zijn van het feit dat twee depot zo dicht bij elkaar worden gelegd. Ook daarom zouden de gewraakte milieuvergunningen moeten worden geschorst. Spoedig blijkt of dat gebeurt.

Reageer op dit artikel