nieuws

AVBB: Zieke bouwvakkers moeten sneller geholpen

bouwbreed Premium

“Als het kabinet helaas gaat voorstellen de financiele solidariteit tussen de bedrijfstakken op het punt van de arbeidsongeschiktheid te beperken, willen wij ruimte scheppen om onze zieke werknemers sneller in klinieken behandeld te krijgen. Met verzekeraars en de medische wereld zijn we daarover al een protocol overeengekomen.”

Aldus AVBB-voorzitter in zijn rede op de jubileumbijeenkomst van zijn organisatie. Een snellere behandeling van zieke bouwvakwerknemers boven de niet-actieven die op een wachtlijst staan acht hij, mits er capaciteit in de gezondheidszorg vrij komt, aanvaardbaar.

De bedrijfstak bouw zou er ook wel de nodige financien voor over hebben om de zieke werknemers zo snel mogelijk weer “op de steiger” te zien. “Als een ziekenhuis voor zulke herintreding in het arbeidsproces wat extra’s moet doen op ongewone uren, zullen we niet te beroerd zijn om daarvoor in de bus te blazen”, aldus de AVBB-voorman.

Hij stelde dit voor omdat, wanneer het kabinet premiedifferentiatie ten behoeve van de wao gaat toepassen de bouw “twee wao-jaren lang de eigen broek moet ophouden. Dan zal de bedrijfstak dik f. 700 miljoen meer per jaar aan premies op tafel moeten leggen”.

Nog maar concept

“Maar de bouw zit niet graag bij de pakken neer”, aldus Brinkman. Hij maakte gewag van een protocol, opgesteld door de werkgeverscentrale VNO/NCW, de Vereniging van Verzekeraars, de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der geneeskunst en het ministerie van Volksgezondheid, waarin staat hoe een snellere behandeling van werknemers in ziekenhuizen zou ke worden geregeld.

Volgens een woordvoerder van VNO/NCW is er nog slechts sprake van een concept, waarmee alleen VNO/NCW nog maar heeft ingestemd. De overige deelnemers moeten zich er nog over uitspreken.

In wat officieel het ‘concept-referentiekader voor het beperken van wachttijden in de zorg’ wordt genoemd, wordt een snellere toegang tot de gezondheidszorg beschouwd als extra service, waarvan de extra kosten moeten worden betaald door degene die er gebruik van maakt. In die kosten zijn begrepen de overhead- en beschikbaarheidskosten. Die extra service kan alleen worden geboden als dat geen nadelige consequenties heeft voor de wachttijden van andere patienten. Voor extra service wordt extra betaald. De kosten van de snellere toegang komen niet ten laste van de collectieve middelen, zo luidt een deel van de tekst.

Al in 1993 heeft de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid een poging gedaan om via de Toezichtkamer van wat toen de Sociale Verzekeringsraad heette voor elkaar te krijgen dat zieke bouwvakarbeiders sneller geholpen zouden mogen worden. Daarvoor wilde de bv wel een bijdrage betalen door een deel van de premies Ziektewet daarvoor te bestemmen.

Verbod

De SVR liet in antwoord op dat verzoek weten het helemaal eens te zijn met de stelling dat kortere wachttijden in de bouw miljoenen guldens zou besparen, veel menselijk leed zou bekorten en het risico, dat mensen in de wao geraken, zou verkleinen. Niettemin stelde men formeel dat “geld dat ten behoeve van de sociale verzekeringen door bedrijfsvereniging wordt geind, wettelijk niet mag worden gebruikt ter financiering van extra gezondheidsvoorzieningen”.

Ook een voorstel van de Federatie van Bedrijfsverenigingen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen om wachtlijsten voor operaties te bekorten, werd door de SVR van de hand gewezen.

Wachtlijstbemiddeling

Overigens liet SFB Verzekeringen begin 1995 weten dat een luxe variant van hun standaardpolis ziektekostenverzekering de mogelijkheid biedt tot wachttijdbemiddeling. Daartoe is een overeenkomst gesloten met ziektekostenverzekeraar OHRA, die contacten heeft met 26 specialistencentra en een enkel ziekenhuis en bezig was dit netwerk snel uit te breiden.

De bouwbond-CNV liet weten dat een voorkeursbehandeling in de gezondheidszorg er niet toe mag leiden dat andere groepen langer moeten wachten. “Dan komen we op ethisch terrein. Daar moet de Kamer zich over uitspreken”, aldus voorzitter Fr. van der Meulen. De bouwbond-FNV liet weten geen voorstander van deze voorkeursbehandeling te zijn. “Dat leidt maar tot tweedeling.”

Reageer op dit artikel