nieuws

Apeldoorn ‘lokt’ mensen uit goedkope huurwoningen

bouwbreed

Door middel van het inzetten van zogenoemde verleidingsinstrumenten is de gemeente Apeldoorn in samenwerking met corporaties en projectontwikkelaar Koopmans er in geslaagd doorstroming in de na-oorlogse wijk Zuid op gang te brengen. Verantwoordelijk wethouder Gerritsen vreest echter dat de herziening van de Huisvestingswet dergelijke doorstromingsexperimenten op de tocht zet.

In Apeldoorn huren ruim 10.000 huishoudens, bijna 20% van alle huishoudens, te goedkoop. Apeldoorn heeft zich in het collegeconvenant ten doel gesteld deze scheefheid te bestrijden. Gekozen werd voor het op touw zetten van een doorstroompo Zuiderpark Zwaanspreng. Samen met de woningbouwcorporaties ‘Ons Huis’ en Stichting Sint Joseph en H. Koopmans Poen BV werd een woningbouwplan grenzend aan de na-oorlogse wijk Apeldoorn-Zuid gemaakt, dat het predikaat landelijk voorbeeldpo kreeg. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting werd bij het po betrokken.

Gisteren werd de officiele starthandeling voor het po verricht. Staatssecretaris Tommel was gevraagd om deze handeling, het storten van een sokkel voor een later kunstwerk, op zich te nemen maar de bewindsman moest zoals bekend in de Kamer optreden. Hij werd door de Limburgse inspecteur voor de volkshuisvesting H. Klaren vervangen.

Het gaat om een woningbouwpo bestaande uit 110 woningen, varierend van sociale en premie huurwoningen tot sociale en premie koopwoningen en 40 vrije sector woningen in de prijsklassen tot f. 345.000.

Instrumenten

Voor wat betreft de 70 huur- en koopwoningen zijn door de initiatiefnemers zogenoemde verleidingsinstrumenten ingezet. Zo konden alleen mensen uit de wijk Apeldoorn-Zuid voor een woning in aanmerking komen en moesten ze ook nog een goedkope huur- dan wel koopwoning achterlaten.

Voor zowel kopers als huurders is een pakket van f. 10.000 in het vooruitzicht gesteld. Voor de kopers betekende dit een verlaging van de koopprijs. Huurders ke kiezen uit een zogenoemde huurontwikkelingsgarantie. Voor huurders van zestig jaar en ouder wordt hierdoor bijvoorbeeld de huurverhoging 2% beneden de inflatie vastgesteld. Het bedrag kan ook worden gebruikt om de huur bij de aanvang te verlagen, waarna de gebruikelijke huurverhogingen worden doorgevoerd.

Alle huur- en koopwoningen, waarvan de eerste eind dit jaar worden opgeleverd, zijn bij de doelgroep terecht gekomen. De kosten van deze instrumenten worden overigens door de gemeente, corporaties en projectontwikkelaar op tafel gelegd. Jim Schuyt, directeur van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, noemde dit Apeldoornse po gisteren weliswaar geslaagd, maar niet als gevolg van het verleidingsinstrumentarium.

“In feite heeft alleen het beste verleidingsinstrumentarium gewerkt. Het zijn aantrekkelijke woningen op een aantrekkelijke locatie. De verschillende instrumenten wil de SEV wel in een enkel vervolgpo gaan gebruiken. Het moet dan gaan om poen waarbij het verleidingspakket wel noodzakelijk is voor het succes”, aldus Schuyt die hierbij denkt aan bijvoorbeeld de verkoop van huurwoningen en het richten van doorstroomexperimenten op ouderen.

Kanttekening

Wethouder Gerritsen is echter bang dat doorstroomexperimenten als gevolg van een wijziging van de Huisvestingswet een vroege dood zullen sterven. “Het stellen van bindingseisen mag in de toekomst alleen nog maar in een situatie van schaarste. Wat wij met dit po hebben gedaan is volgens het ministerie in strijd met deze huisvestingswet”, aldus Gerritsen, die dan ook op termijn een rem ziet op ‘zijn’ gevoerde scheefheidsbeleid.

“Kijk ook naar de financiering van dit voorbeeldpo. De drie participanten hebben ieder voor zich financiele middelen ter beschikking gesteld om de ruim 70 sociale huur- en koopwoningen te realiseren. De bereidheid vanuit het gemeentebestuur om dat nog eens te doen als niet op voorhand zeker is dat de scheefheidsreductie plaatsvindt in de eigen woningmarkt zal dan ook niet groot zijn”, aldus Gerritsen.

Referentiekader

Volgens H. Klaren, die dus de rol van staatssecretaris Tommel op zich nam, zal het echter nog niet zo’n vaart lopen. “We moeten niet uit het oog verliezen dat bevordering van de doorstroming geen doel op zich is, maar dat het er om gaat goedkope woningen beschikbaar te krijgen voor de lagere inkomens, zolang een aanbodtekort van die goedkope woningen bestaat. Waar die goedkope woningen vrijkomen doet in beginsel niet ter zake. In de Apeldoornse situatie”, zo benadrukte Klaren, “zou wat mij betreft in ieder geval de regionale woningmarkt het refentiekader moeten zijn.”

Reageer op dit artikel