nieuws

Aannemer werkt nog vaak onvoorbereid in Duitsland

bouwbreed

Nog steeds komt het voor dat bijvoorbeeld leveranciers en onderaannemers de Duitse markt betreden zonder vooraf kennis te nemen van de voorwaarden die deze gang in de juiste juridische baan leidt. Als gevolg daarvan horen leveranciers dat ze weliswaar onbeperkt mogen verkopen, maar dat de afnemer het bestelde zonder voorafgaande keuring niet mag gebruiken.

Onderaannemers zien op hun beurt dat door een ontbrekende inschrijving rekeningen onbetaald blijven.

Een duidelijk voorbeeld van het laatste geval schetste S. Schaeff van het advocatenbureau Heuking Kuhn Kunz Wojek uit Berlijn op een eerder gehouden bijeenkomst in Oosterbeek van de Nederlands-Duitse KvK uit Dusseldorf. Het ging hierbij om een metselbedrijf dat in onderaanneming een po uitvoerde. De leiding schreef het bedrijf echter niet in op de zogeheten Handwerksrolle. Elk bedrijf dat in Duitsland aan de slag wil moet aan die verplichting voldoen. De inschrijving is eenmalig en geldt voor de hele bondsrepubliek maar alleen voor het desbetreffende bedrijf.

De opdrachtgever toonde zich aanvankelijk tevreden over de kwaliteit van het werk. Die mening veranderde echter bij de oplevering. Waardering maakte toen plaats voor afkeuring. De opdrachtgever nam het bouwwerk om die reden niet af en deelde het bedrijf mee dat een niet-ingeschreven bedrijf nu eenmaal geen kwaliteit kan leveren. Als gevolg daarvan vond ook geen betaling plaats.

Juristen zoeken momenteel uit of het metselbedrijf ondanks de ontbrekende inschrijving toch nog rechten kan laten gelden.

Weigeren

Ook anderszins kan de oplevering volgens Schaeff aanzienlijke problemen veroorzaken. Wanneer het bijbehorende contract uitgaat van het Burgerlijk Wetboek kan de opdrachtgever een werk weigeren zodra de indruk bestaat dat er iets scheef zit. Gaat het contract uit van de VOB dan kan de opdrachtgever de afname alleen weigeren wanneer zich aanzienlijke gebreken voordoen.

De regels geven echter niet aan wanneer een gebrek aanzienlijk is. Het valt om die reden aan te raden om met de opdrachtgever een aparte overeenkomst te sluiten over de oplevering. Voor het moment van overdracht ligt de verantwoording bij de aannemer en moet hij bewijzen dat de uitvoering met de opdracht overeenkomt. Na de overdracht moet de reclamerende opdrachtgever ke aantonen dat het geleverde niet aan de eisen voldoet.

Medewerkerschap

Tijdens de uitvoering wordt van de opdrachtgever volgens dr. U. Jasper van de Dusseldorfse vestiging van het genoemde advocatenbureau medewerkerschap gevraagd. Krijgt de opdrachtnemer de indruk dat dit voor verbetering vatbaar is omdat anders de opleveringstermijn in gevaar komt dan moet hij de opdrachtgever schriftelijk tot stappen bewegen. Deze brief dient aangetekend te worden verstuurd zodat de aannemer het bestaan en de ontvangst ervan wettelijk en overtuigend kan bewijzen. Een faxbericht biedt in deze beduidend minder zekerheid.

In dit geval doet de verzender er goed aan een ontvangstbericht te vragen. Dat hoeft niet per fax maar kan ook telefonisch gebeuren. Het liefst in bijzijn van getuigen moet de verstuurder de ontvanger verzoeken zich bekend te maken en de eerste regels van het faxbericht voor te lezen. Dat alles mag vrij omslachtig en bureaucratisch lijken maar voorkomt dat de rechter de aannemer later verwijt niet voldoende maatregelen te hebben getroffen om de oplevering te halen.

Gedocumenteerd

Eenmaal gegund dient een aannemer volgens Jasper op zo kort mogelijke termijn met het werk te beginnen. Alleen in geval van nood en met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever mag hij voor de realisatie een ander dan het opgegeven bedrijf inschakelen.

Vertragingen moeten gedocumenteerd bij de opdrachtgever worden gemeld. Ook in het geval van onwerkbaar weer valt het aan te raden een officieel document te laten maken van het feit dat op de bouwplaats niet kan worden gewerkt. De verklaring ‘iedereen kon zien dat het weer te slecht was’ houdt voor de rechtbank doorgaans geen stand.

De aannemer is te allen tijde aan de overeengekomen opleveringstermijn gebonden. Ook wanneer de opdrachtgever de afgesproken tussentijdse betalingen niet voldoet moet hij doorbouwen. Dreigt de aannemer in dat geval met stillegging van het po dan betekent dit dat hij daadwerkelijk moet stoppen. Met die stap stelt hij zich tevens aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortkomt.

Reageer op dit artikel