nieuws

Woningbouw gebaat bij herindeling Heerlen

bouwbreed

Een herindeling van gemeenten in Zuid-Limburg is in principe het enige middel om het functioneren te verbeteren. Uiteenlopende bestuurlijke en maatschappelijke grenzen tasten de competentie en het democratisch gehalte van het bestuur in deze regio aan. Dit concluderen B en W van Heerlen samen met het onderzoeksbureau INRO-TNO in de herindelingsnota ‘Stad op maat, opmaat voor de regio’.

Dit bureau stelde in opdracht van de gemeente Heerlen een knelpunteninventarisatie op die voorgelegd wordt aan het Provinciaal bestuur en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

INRO-TNO constateert dat de regio Heerlen in Euregionaal verband zijn economische positie – die gestalte krijgt door de samenwerking tussen Heerlen en Aken – moet versterken: “Niet als doel op zich zelf, maar in het belang van de inwoners van de regio. Tegen de achtergrond van de werkgelegenheidsproblematiek, ke wij het ons niet permitteren dergelijke ruimtelijk economische kansen te laten liggen. De regio Heerlen moet daarom een volwaardige partner zijn in de Euregio.”

Tot deze regio moeten niet alleen de gemeenten in de Oostelijke Mijnstreek gerekend worden maar ook Schinnen (Westelijke Mijnstreek) en Vaals, Gulpen en Wittem regio Mergelland. “De inwoner tussen Vaals en Schinnen handelt alsof de gemeentegrenzen niet bestaan. De regio mist echter de bestuurlijke organisatie waarin deze samenhang en verwevenheid tot uitdrukking komt. Hierdoor ke problemen zoals de segmentatie en de ontsluiting van de bedrijfsterreinen, de afstemming van de woningbouwprogramma’s en de onevenwichtigheid van de arbeidsmarkt niet goed aangepakt worden. Dat kan alleen als er een daadkrachtige centrale sturing is, die nu ontbreekt”, luidt de conclusie.

Kwaliteitsproblemen

Op het gebied van de ruimtebehoefte van Heerlen constateert INRO-TNO kwaliteitsproblemen bij de woningbouw en bedrijventerreinen. “Er is geen kwantitatief probleem wanneer alle bestaande en toekomstige locaties bebouwd worden, voorop gesteld dat dit in praktijk mogelijk is. Wanneer echter rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de woonomgeving, het parkstadconcept en het soort woningbouw dat in Heerlen noodzakelijk is om de ontstane scheefheid te bestrijden, is dit wel degelijk een probleem. De zorg voor een hoogwaardige woonomgeving moet meer zijn dan een ambitie maar een dure plicht.”

Een ander argument om tot herindeling over te gaan wordt genoemd dat de centrumvoorzieningen die Heerlen heeft ook gedragen moeten worden door de mensen die er gebruik van maken. Het feit dat de afstand tussen bestuur en burger groter wordt bij herindeling, wil Heerlen teniet doen door het instellen van verantwoordelijke bestuurlijke organisatie – deelraden – op wijk/buurtniveau. De burgemeesters van Brunssum en Landgraaf reageerden deze week negatief op het plan van Heerlen. De burgemeester van Wittem ziet noch Heerlen noch Maastricht als een goede herindelingspartner.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels