nieuws

Vragen SFB ArboDuo

bouwbreed

Ik heb gelezen dat de Ziektewet op 1 maart wordt afgeschaft. Betekent dat nu dat ik dan wat dat betreft niets meer met het SFB te maken heb?

Nee, dat betekent het niet! In de eerste plaats wordt de Ziektewet niet afgeschaft, maar gewijzigd. De loondoorbetalingsverplichting van de werkgever wordt uitgebreid, van 2 of 6 weken naar 52 weken.

Allerlei verplichtingen zoals bijvoorbeeld het indienen van een reintegratieplan blijven bestaan. Bovendien blijft de Ziektewet voor bepaalde groepen werknemers (bijvoorbeeld zwangere werkneemsters en herintredende WAO’ers) als vangnetvoorziening bestaan. Ook in de eventuele relatie met SFB Verzekeringen en SFB ArboDuo verandert door het wijzigen van de Ziektewet niets.

Binnenkort ontvangen alle bij het SFB aangesloten werkgevers een informatiepakket, waarin precies staat wat er per 1 maart verandert.

Bij SFB ArboDuo komen regelmatig vragen binnen over zaken in het kader van de Arbowet. Enkele daarvan treft u hierbij aan.

– Hoe kan ik medische keuringen aanvragen?

* Intredekeuring

Deze keuringen zijn voor mensen die voor het eerst in de bouw aan het werk gaan of langer dan drie jaar niet in de bouw hebben gewerkt. Het afnemen van een intredekeuring is een cao-verplichting en moet gebeuren voordat iemand daadwerkelijk aan het werk gaat. Werkgevers ke deze aanvragen bij de Arbo Unie-dienst in hun omgeving (dat is het samenwerkingsverband van Bedrijfsgezondheidsdiensten). Hier worden de keuringen ook afgenomen. De keuringen worden collectief gefinancierd.

Werkgevers in de bouw betalen hier al voor op grond van de cao door middel van een bijdrage aan het O- en O-fonds.

* Aanstellingskeuringen

Een aanstellingskeuring is niet verplicht. Deze is bestemd voor bouwvakkers die overstappen naar een andere werkgever. De kosten hiervan moet de werkgever zelf betalen. Deze keuringen ke door de werkgever worden aangevraagd bij de Arbo Unie dienst in de buurt.

* PBGO

Elke werknemer in de bouw krijgt automatisch een oproep van de Arbo Unie-dienst om door een arts te worden onderzocht. Een Periodiek Bedrijfsgezondheidskundig Onderzoek (PBGO) is vrijwillig. Een werkgever moet zijn werknemers in de gelegenheid stellen om daar naar toe te gaan, maar hoeft voor de keuring niet apart te betalen. PBGO’s worden collectief gefinancierd. Werknemers krijgen hierbij een algemeen lichamelijk onderzoek. De arts brengt dan een gezondheidsadvies uit in relatie tot het werk.

In sommige gevallen kan dat leiden tot aanpassingen van het werk dat iemand doet. Werknemers die ouder zijn dan 20 jaar krijgen om de vijf jaar een oproep. Werknemers ouder dan 50 jaar krijgen om de drie jaar een oproep en werknemers die ouder zijn dan 56 jaar worden om de twee jaar uitgenodigd voor een onderzoek.

U kunt hierover informatie inwinnen bij de Stichting Arbouw of de Arbo Unie-dienst in de buurt.

* GPO

Een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) kan door de werkgever of werknemer worden aangevraagd bij de Arbo Unie-dienst in de buurt. Het is een aanvulling op het PBGO en wordt ook collectief gefinancierd. Een GPO is bestemd voor werknemers in beroepen met speciale risico’s. Bodemsaneringsmedewerkers, uitvoerders, kraanmachinisten en mensen die werken met chemische middelen of met asbest, en werknemers die met perslucht werken, komen in aanmerking voor een GPO. Voor informatie over de frequentie van deze onderzoeken kunt u contact opnemen bij een Arbo Unie-dienst in de buurt.

– Ik heb een eenmanszaak en geen werknemers in dienst. Moet ik dan aangesloten zijn bij een gecertificeerde arbodienst?

Nee, dat is niet nodig. De verplichting om aangesloten te zijn bij een gecertificeerde arbodienst geldt namelijk alleen voor werkgevers. Als u geen werknemers in dienst heeft bent u geen werkgever.

Reageer op dit artikel