nieuws

Privatisering Ziektewet impuls tot sociaal beleid onderneming

bouwbreed

De koers van het paarse kabinet kenmerkt zich door een herijking van verantwoordelijkheden. In de verhouding tussen werkgevers en werknemers betekent dat een vraag naar de verhouding tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheden. Met de invoering van de WULBZ (Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte) krijgt deze verantwoordelijkheid een nieuwe impuls.

Het ziekteverzuim van de werknemer wordt een verantwoordelijkheid van de werkgever, die tevens het financiele risico daarvan draagt. Deze verandering vraagt binnen ondernemingen om een herorientatie op het vigerende sociaal beleid.

Als maatschappelijke organisatie bereikt het NVOB zijn 4500 leden op die veranderingen voor. Zo zijn raamcontracten afgesloten, die de aangesloten werkgevers de mogelijkheid bieden zich tegen de financiele risico’s te verzekeren. Maar, zoals het een maatschappelijke organisatie betaamt, volstaat een voorziening als deze niet bij een ingrijpende wijziging zoals wordt voorgestaan met de WULBZ.

Arbeidsreglement

Conform de bepalingen in de Arbowet, heeft het NVOB een instrument voor sociaal beleid ontwikkeld, het ‘arbeidsreglement’. Dit regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer op individueel bedrijfsniveau. Immers, de plicht voor de werkgever om het loon tijdens ziekte gedurende 52 weken door te betalen geeft de werknemer het recht op ontvangst daarvan. Bijzonder detail is, dat de cao-bouwbedrijf zich verplicht tot doorbetaling van 100 %, waar de WULBZ partijen houdt aan een percentage van 70. Door de verplichting tot doorbetaling ontstaat speelruimte voor nieuwe spelregels. Spelregels, die een alternatief bieden voor wat tot op heden als ‘controle- en sanctiebeleid’ door de Bedrijfsvereniging wordt toegepast. Met de invoering van de WULBZ wordt het richtsnoer voor (de gevolgen van) ziekteverzuim een zaak tussen werkgever en werknemer.

Het ‘arbeidsreglement’, zoals ontwikkeld door het NVOB, voorziet in dergelijke spelregels. Het concept daarvan is ter becommentariering voorgelegd aan de vakbeweging (FNV, CNV en Zwarte Corps). Het NVOB wil de vakbeweging in een voorstadium betrekken bij wijzigingen die het sociaal beleid van individuele ondernemingen beinvloeden.

Vakbonden ageren

Er is bij het NVOB dan ook met verbazing gereageerd op stellingname van de vakbonden over het concept-arbeidsreglement in nota bene de pers. De opstelling van de vakbeweging veronderstelt nu een splijting in wat als een gedeeld sociaal belang tussen werkgever en werknemers beschouwd mag worden.

Vraag is waartegen de vakbeweging ageert. Het concept-arbeidsreglement is op dit moment punt van overleg tussen NVOB en vakbeweging. Het overleg is op initiatief van het NVOB ingesteld om een voor beide partijen acceptabel reglement te creeren. De tot nu toe gevoerde besprekingen hebben geen enkel moment de indruk gewekt als zou een eenzijdig belang gediend worden. Integendeel, gezamenlijk ke we de vragen van werknemers en werkgevers reguleren.

Heeft de kritiek van de vakbeweging betrekking op het wetsvoorstel zelf, dan staan andere kanalen open om deze kenbaar te maken. Binnen het raamwerk van onze overlegeconomie hebben werkgevers en werknemers elkaar hard nodig om arbeidsverhoudingen te realiseren, die de omwentelingen van deze tijd aanke.

Openheid

De uitgestoken hand van een maatschappelijke organisatie als het NVOB richting vakbeweging moet dan ook worden opgevat als een blijk van openheid en als een vorm van samenwerking, om het sociaal beleid in de onderneming gezamenlijk gestalte te geven.

Daarnaast is er nog een wettelijke grondslag die de opstelling van een arbeidsreglement bepleit: de Arbo-wet. De inhoud daarvan hangt samen met het voorstel voor de WULBZ.

Omdat het belang van zowel werkgever als werknemer gediend is met een optimaal sociaal klimaat in de onderneming, ligt het volgens het NVOB voor de hand de beheersing van ziekteverzuim en de kosten daarvan gezamenlijk te bespreken. Zo kan, in een sfeer van onderling vertrouwen, een gezond arbeidsklimaat in de onderneming behouden blijven.

Het voorstel voor de WULBZ is dan ook geen dilemma, maar een uitdaging, voor beide partijen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels