nieuws

Onderwijs moet duurzaam bouwen bevorderen

bouwbreed Premium

Duurzaam bouwen is gewoon bouwen maar dan beter. Onderwijs speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling en voortgang van het duurzame bouwen. Het moet namelijk ook ke en dat vergt vakbekwaamheid van de makers. De integratie van dubo-elementen in het onderwijs legt daarvoor de basis. Aldus staatssecretaris Tommel van VROM op een bijeenkomst van de Rijkshogeschool IJsselland in Deventer.

Volgens Tommel neemt het aantal opleidingen inzake het duurzame bouwen toe. Te denken valt aan cursussen voor ambtenaren, aan de activiteiten van enkele TU’s en aan de programma’s die de hogescholen verzorgen. Ook in de vakopleidingen groeit de belangstelling voor duurzaam bouwen.

Zo maken leerlingbouwplaatsen in Vught, Boxmeer en Hardenberg aankomende bouwvakkers vertrouwd met de eisen die deze vorm van bouwen vergt. Het onderwijs vergroot verder het perspectief van het duurzame bouwen met het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen van scenario’s voor de toekomst. Het laatste zal niet altijd een ei van Columbus opleveren. Veelal zet het een nieuwe stap in de goede richting die de milieu-aspecten van de woningbouw kwantificeert. En op die manier kan dat een zwaardere rol in de besluitvorming spelen.

Achterstand

Duurzaamheid moet volgens Tommel niet beperkt blijven tot de nieuwbouw. Ook in de aanpak van de bestaande voorraad moet het zijn beslag krijgen. Momenteel schieten delen van die voorraad nog ernstig tekort in duurzame kwaliteit. De betrokken partijen doen over het geheel genomen al het hunne om die achterstand te verminderen. Aanvullend beleid moet op korte termijn de schaal waarop dat gebeurt vergroten. Op 1 maart treedt daarvoor de Tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen in werking. Woningeigenaren ontvangen op grond daarvan subsidies voor de duurzame verbeteringen die de bijbehorende lijst voorstelt. Op die manier komen de hogere prijzen meer overeen met de lagere uitgaven die de traditionele verbetering vergt. Voorts treedt halverwege dit jaar een regeling inzake groen beleggen in werking die het duurzame bouwen fiscaal stimuleert.

Infrastructuur

Duurzaamheid komt volgens prof.ir. J. Kristinsson van onder meer het gelijknamige architectenbureau uit Deventer niet uitsluitend door een andere methode van bouwen tot stand. Een eerder po met energiezuinige woningen toonde aan dat de bewoners door het ontbreken van afdoend openbaar vervoer een veelvoud van het bespaarde gas in de vorm van benzine verstookten om van A naar B te komen. Als de milieu-effecten als gevolg van bouwen moeten verminderen treft dat ook de stedelijke infrastructuur. Wanneer zich op een gegeven moment een kostbare renovatie of vervanging van bijvoorbeeld de riolering voordoet valt het te overwegen na te gaan of die voorziening in de bestaande vorm werkelijk nodig is of dat een minder uitgebreide variant eveneens voldoet. Op die vraag antwoord geven stelt ontwerpers voor een grote uitdaging. En dat lukt alleen wanneer voorschriften en regels worden losgelaten.

Kostenbesparing

Bij dat laatste valt volgens Kristinsson ook te denken aan de verbetering van wet en regel die de mogelijkheden voor bouw in het bestaande stedelijke gebied vergroot en nieuwbouw in het landschap vermindert. Bouwen in de stad kan ook met beduidend minder ruimte toe dan tot op heden gebruikelijk is. Straten ke minder breed uitvallen en nutsvoorzieningen hoeven niet altijd een groot beslag op de ruimte te leggen.

Mede door deze beperkingen kan ook een niet onaanzienlijke kostenbesparing ontstaan. Aanpassing van een enkel vakgebied zorgt echter niet voor de gevraagde kentering. In de bouw hangen de vakgebieden met elkaar samen. Alleen een integrale aanpak beperkt het milieubederf. Een goede formulering van het probleem levert veelal de helft van de oplossing op. Het echte probleem ligt echter vaak in de traditie en de weerstand tegen nieuwe benaderingen. Een uitweg biedt in deze het onderzoekprogramma Duurzame Ontwikkeling van Stad en InfraStructuur (DOSIS) dat bepaalde milieuproblemen leert onderkennen, bestuderen en oplossen in gesloten kringlopen.

Reageer op dit artikel