nieuws

Omvang milieubesef bouw laat te wensen over

bouwbreed

Nog te weinig partijen in de bouw zijn ervan doordrongen dat duurzaam bouwen een noodzaak is. De milieu-effecten van de activiteiten tussen grondstofwinning en sloop komen nog nauwelijks aan de orde. Om die gevolgen meer inzichtelijk te maken zou de aanvrager van een bouwvergunning bij het desbetreffende formulier een overzicht moeten voegen van de toe te passen materialen. Deze lijst moet ook voor derden toegankelijk zijn en gebruikt ke worden voor verder onderzoek naar het materiaalgebruik in de bouw.

Weliswaar heeft de hele bedrijfskolom de Beleidsverklaring milieutaakstellingen voor de bouw ondertekend, maar dit houdt zeker niet in dat op korte termijn het milieubesef in alle geledingen van de bedrijfstak in voldoende mate is doorgedrongen, aldus coordinator Bouwregelgeving ir N. Scholten van TNO op een bijeenkomst in Utrecht. De rapportage Duurzaam Bouwen (NMP+) stelt mede om die reden voor in de gemeentelijke bouwverordening de verplichting op te nemen om een bouwmaterialenstaat te overleggen bij de aanvraag voor een bouwvergunning. Een dergelijk overzicht kan het milieubewustzijn bevorderen en derden informeren over de milieubelasting die een bouwpo veroorzaakt. Zo’n lijst maakt later een betere afvalverwerking mogelijk tijdens de (gedeeltelijke) sloop. Voorts ontstaat meer inzicht in de materiaalstromen van de hele bouwkolom. Het openbare karakter zorgt ervoor dat de indieners de lijst correct invullen en vergroot de sociale controle op een meer milieubewuste bouw.

Convenant

Invoeren van de milieustaat kan bijvoorbeeld door het sluiten van een convenant met het ontwerpend en uitvoerend bouwbedrijf of met de opdrachtgevers. In het eerste geval valt te denken aan invulling van de lijst bij de bouw of verbouw van elk po. Van elk overzicht zou dan een kopie moeten gaan naar de koepel waaronder het desbetreffende bedrijf valt. Met deze stap is het volgens Scholten mogelijk na te gaan of de reductiecijfers die de BMB voorschrijft in de praktijk worden gehaald. De overeenkomst met de opdrachtgevers moet ertoe leiden dat elke inschrijver op een po de milieustaat invult. Ook hier dient van elk overzicht een afschrift naar de desbetreffende koepel te gaan. Een andere mogelijkheid biedt invulling van de staat op grond van de UAV 1989. Het gaat hierbij om overheidswerken en poen waarop de UAV vrijwillig van toepassing is verklaard. Hiermee ontstaat ook een voorbeeldwerking voor anderen.

Woningwet

Ook de Woningwet en de Wet milieubeheer ke het invullen van de milieustaat regelen. De gemeente krijgt op die manier meer inzicht in de voortgang van het duurzame bouwen binnen de eigen grenzen. Tevens kan het plaatselijke bestuur gerichte subsidies verstrekken voor het uitvoeren van meer milieubewuste maatregelen. Vergunningsvrije poen blijven volgens Scholten evenwel buiten beschouwing. Een wijziging van Artikel 43, eerste lid van de Woningwet kan daarin verandering brengen. De slotzin zou dan ke luiden ‘mits wordt gebouwd overeenkomstig de bij of krachtens de in Artikel 2 bedoelde algemene regel van bestuur gegeven voorschriften en mits aan burgemeester en wethouders de milieustaat als bedoeld in … wordt overlegd.’ Voorts zou de VNG zich moeten buigen over een aanvulling op de Model-bouwverordening 1992 die voorziet in het overleggen van een milieustaat bij de aanvraag van een bouwvergunning. Wanneer echter niet alle gemeenten die aanvulling overnemen ontstaat rechtsongelijkheid. Door middel van de Woningwet kan ook een algemene maatregel van bestuur worden genomen, waarna elke gemeente dezelfde bepaling hanteert inzake de milieustaat.

Kosten

Het invullen van de milieustaat levert volgens Scholten over het geheel genomen ruim f. 1250 meerkosten op. Het verminderde gebruik van materialen die het milieu meer belasten leidt tot een grotere toepassing van bouwstoffen die het milieu minder bederven. De kosten voor het te liggen doorgaans hoger maar subsidies brengen een niet onaanzienlijke compensatie teweeg.

Het merendeel van de gewenste materialen en technieken weet zich tot op heden staande te houden in een prijsgeorienteerde markt. Als het volume daarvan toeneemt zal de prijs dalen.

Reageer op dit artikel