nieuws

Mourik pakt locatie Billiton Arnhem aan

bouwbreed

De ontwikkelingscombinatie MOGO uit Velp begint na het inzetten van de dooi met de revitalisering van een bedrijfsterrein in Arnhem. Het gaat hierbij om de vroegere locatie van de Hollandse Metallurgische Industrie Logam (HMIL), de juridische opvolger van de HMI Billiton. Het werk voorziet in isolatie van de aanwezige vervuiling en in herontwikkeling van het terrein. Het po vergt f. 67 miljoen en duurt zo’n drie jaar. Voor de uitvoering tekent Mourik Groot-Amers.

De letters MO staan voor Mourik; GO voor de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij. MOGO nam op 21 december vorig jaar het bedrijfsterrein over van de HMIL na overleg met de betrokken overheidsinstanties. De sanering en de daaropvolgende herontwikkeling maken deel uit van de overdrachtvoorwaarden. Het terrein dat nabij de binnenstad van Arnhem ligt beslaat ongeveer 14 hectare. Na afloop van de werken biedt om en nabij 10 hectare na verkaveling plaats aan kleinschalige (lichte) industrie. De relatief nieuwe bebouwing op het huidige voorterrein aan de Westervoortsedijk blijft gehandhaafd en komt eveneens beschikbaar voor nieuw te vestigen ondernemingen.

Isolatie

‘Billiton’ huisde sinds 1928 op het Arnhemse terrein en verwerkte daar onder meer tinerts. Mede daardoor raakte de bodem vervuild met tinverbindingen. Andere verontreinigingen betreffen lood, vanadium en wolfram. Onderzoek toonde aan dat isolatie welbeschouwd de enige oplossing biedt. Deze maatregel vergt het aanbrengen van een waterkerende wand uit bentoniet en cement rond het hele terrein. Dit scherm meet in lengte 1600 meter en steekt 7 meter in de grond. Voorts worden verticale filters en horizontale drainagebuizen voor het onttrekken van het grondwater aangebracht. Momenteel ligt de grondwaterspiegel ruim een meter beneden het maaiveld. Het ligt in de bedoeling dit zo’n vier meter te verlagen. Het vervuilde grondwater passeert voor lozing een zuiveringsinstallatie. Naar verwacht brengt het wegpompen van het grondwater geen noemenswaardige veranderingen in de bodem teweeg.

De bovenkant van het terrein wordt afgesloten met een folie/drainageconstructie uit 2 mm dik hdpe-folie. Deze afdichting voorkomt het binnendringen van regenwater. De folie dient tevens als basis voor de om en nabij 150.000 kubieke zand die het terrein van een 1 meter dikke leeflaag voorziet. In en op deze laag komt de infrastructuur voor de nieuwe bedrijvigheid. Op bepaalde plaatsen komt een dieper gelegen leidingstraat. Om de leeflaag onder de nieuwbouw te ke aanbrengen worden de funderingen deels ontgraven. De vrijkomende grond komt op het achterterrein terecht waardoor op de locatie een niveauverschil ontstaat.

Stichting

Een aparte stichting draagt de verantwoording voor de nazorg van het geisoleerde terrein en beheert de daarvoor noodzakelijke fondsen. Het bijbehorende bedrag beloopt f. 11,2 miljoen en is inbegrepen bij de investering van f. 67 miljoen. De uitvoering van de genoemde werken gebeurt zonder bijdragen van de overheid. ‘Billiton’ staat sinds 1991 op de lijst voor vrijwillige saneringen. Als gevolg daarvan voldoet Logam alle rekeningen. Het blijft vooralsnog een vraag wat er moet gebeuren met de aangrenzende terreinen waar naar verwacht ook (metallurgische) vervuiling voorkomt. Er bestaat nog geen duidelijkheid over de uiteindelijke grondprijzen voor de HMIL-grond.

Reageer op dit artikel