nieuws

Model beoordeelt milieu-aspecten van woningen

bouwbreed

De Integrale Milieubeoordelingsmethodiek Woningbouw (IMW) is een geautomatiseerd model dat aan de hand van een beperkt aantal kengetallen een relatieve beoordeling geeft van de milieu-aspecten van een woning. Het systeem levert binnen een uur de benodigde uitkomsten. A. Dullemond stelde de IMW op voor de afdeling Milieu-opleidingen van de Rijkshogeschool IJselland uit Deventer (*).

Het onderzoek moest uitsluitsel geven over de vorm die een integrale methodiek moet krijgen voor het bepalen van de milieubelasting van woningen. Dit systeem diende rekening te houden met de bouwpraktijk waardoor de relatieve milieubelasting kan worden bepaald zodat de milieubelasting door de landelijke bouwactiviteit vermindert. Daaruit volgde een geautomatiseerde methodiek die met een beperkte invoer van gegevens van een woning een integrale relatieve beoordeling geeft. Het aspect ‘integraal’ vormt het verschil met andere methoden. Ontwerpen worden op vier onderdelen beoordeeld en geanalyseerd. Het gaat hierbij om de totale energie-inhoud van de woning, het te verwachten verbruik van energie voor de ruimteverwarming, de totale milieubelasting door bouwmaterialen en een ontwerpbeoordeling.

De mate van energieverbruik komt tot uitdrukking in de energie-index. Deze bestaat uit het te verwachten theoretische energieverbruik en de totale energie-inhoud van de woning. De uiteindelijke energie-index wordt bepaald door vier maal de verbruiksindex en eenmaal de E-inhoudsindex te delen door vijf.

Verdeling

Deze verdeling is noodzakelijk omdat het energieverbruik de gehele levensduur van de woning doorwerkt terwijl de stichtingsenergie eenmalig wordt verbruikt. In de praktijk komt dit neer op een verhouding van 1:5. De totale energie-inhoud van de woning betreft de energie die de bouw vergt. Het te verwachten theoretisch energieverbruik wordt bepaald met de methode voor de Energie Prestatie Normering.

De beoordeling van de materialen gebeurt deels op basis van de SEV-handleiding. Een spreadsheetprogramma licht de woning door te lichten en geeft alternatieven voor (sterk) milieubelastende materialen. Een voorkeurlijst helpt de vormgeving, het waterverbruik en de installaties beoordelen en reikt eventuele alternatieven aan. De ontwerpbeoordeling heeft betrekking op alle aspecten die invloed uitoefenen op het milieu maar niet ressorteren onder de noemers energie en materiaal. Een aantal houdt wel verband met energie maar komt niet voor in de NVN 5128. De methode maakt een vergelijking met met bestaande en bekende ontwerpen die de uitkomsten inzichtelijk maken.

(*) Integrale Milieubeoordelingsmethodiek Woningbouw verscheen als nummer 31 bij het Publicatiefonds Milieu-opleidingen IJselland.

Reageer op dit artikel