nieuws

Meerjareninvestering in Breda aangepast

bouwbreed Premium

Het Bredase college van B en W heeft het meerjareninvesteringsplan 1996-1998 tussentijds aangepast. Aanleiding hiertoe is dat een aantal bedragen uit het vorig jaar opgestelde plan nu nader ke worden ingevuld en omdat een aantal poen in de tijd naar achteren is geschoven.

Voor 1996 is f. 7,7 miljoen extra investeringsruimte beschikbaar. Hiervan is bijna f. 3 miljoen afkomstig uit een bijdrage van het rijk voor stimulering van de stadseconomie en werkgelegenheid. Het resterende bedrag van f. 4,7 miljoen wordt in de voorstellen van B en W onder meer bestemd voor aanvulling van het fonds om woningbouw in de goedkopere huursector mogelijk te maken en de restauratie van het stadhuis aan de Grote Markt.

Van de in het plan al vastgelegde investeringen zijn voor 1996 een aantal (deel)poen concreet ingevuld.

Het gaat daarbij onder meer om onderwijsinvesteringen waar geen rijksvergoeding tegenover staat, zoals het maken van een plan voor schoolwoningen in de nieuwe wijk Westerpark en het voorzien in vroegtijdig ingrijpend onderhoud aan diverse schoolgebouwen.

Reageer op dit artikel