nieuws

Bouwbonden vinden ‘arbeidsreglement’ te ver gaan NVOB wil per bedrijf ziekterisico afdekken

bouwbreed

Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid wil zijn leden bij voorbaat indekken tegen de vermoede grotere risico’s en hogere kosten die de privatisering van de Ziektewet voor werkgevers met zich mee gaat brengen. Het stuurde een concept-arbeidsreglement naar zijn leden, dat volgens de bouwbonden van FNV en CNV “op onderdelen strijdig is met de wet en/of strijdig met de cao”. De bonden adviseren hun leden dit arbeidsreglement niet te ondertekenen.

Als ook de Eerste Kamer met de ‘Wet uitbetaling loon bij ziekte’ (WULBZ) akkoord gaat – de fractie van de PvdA zegt nog onoverkomelijke bezwaren te hebben – worden werkgevers verplicht het loon bij ziekte van hun werknemers gedurende een jaar voor hun rekening te nemen. Tegen dit risico ke werkgevers zich overigens verzekeren.

Het NVOB heeft, vooruitlopend op de politieke ontwikkelingen, zijn leden een concept-arbeidsreglement gestuurd, dat zijn werknemers dienen te ondertekenen.

Het reglement is bedoeld om “de ziekte van werknemers beheersbaar te maken alsmede de risico’s te inventariseren, te evalueren en te elimineren”, aldus art. 20, lid 2 van dit concept.

De bouwbonden van FNV en CNV zijn er tegen te hoop gelopen omdat ze in dit reglement zaken hebben ontdekt die strijdig zijn met de wet dan wel strijdig met de bouwcao. Bovendien lijkt de vrees gerechtvaardigd dat op grond van de volgens dit reglement te verzamelen gegevens werknemers op ziekte geselecteerd zullen worden, een vrees die ook de opponenten tegen de wet hebben geuit.

Meer dan wet toestaat

Onder meer zal de zieke werknemer zijn werkgever op de hoogte moeten brengen van “de vermoedelijke oorzaak van de ziekte en de aard van de klachten”, waar in de Memorie van toelichting bij de Wet juist wordt gesteld dat de zieke dit soort gegevens niet behoeft te melden.

In artikel 13, lid 1 van het concept-arbeidsreglement wordt de zieke bouwvakarbeider in het vooruitzicht gesteld dat bij ziekte tijdens vakantie die ziektedagen als opgenomen vakantiedagen zullen worden beschouwd. Naar wij vernemen zou dit wettelijk mogelijk zijn, maar is dit in strijd met de bouwcao, die deze handelwijze verbiedt.

De werknemer die dit reglement ondertekent gaat er ook mee akkoord dat perioden van ziekte bij elkaar worden opgeteld “wanneer ze elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen”. De bonden gissen nog naar de betekenis van dit in artikel 16, lid 1 gestelde, maar vermoeden dat dit gebruikt kan worden om “de risico’s te inventariseren”.

Loonkorting

De werknemer machtigt zijn baas ook inkomsten die tijdens zijn ziekte uit arbeid of handel zijn verkregen, te korten op zijn loon. Bij overtreding van enig artikel volgt de eerste keer eenmaal “een aangetekende schriftelijke berisping”.

Ter “ondersteuning van dit arbeidsreglement”, zo luidt de introductie op artikel 22 verklaren werknemer en werkgever ook nog overeen te komen dat “het overtreden door werknemer van bepalingen kan leiden tot het verlies van 30% van het inkomen met bijbehorende rechten en afdrachten per dag van overtreding”. Deze bepaling is rechtstreeks in strijd met de bouwcao, die uitkering van 100% van het loon bij ziekte garandeert.

Alternatief

Het NVOB heeft het concept op regionale bijeenkomsten aan de leden aangeboden. Die ke er op vrijwillige basis gebruik van maken, maar ook na beraad met de eigen personeelsvertegenwoordiging aanpassingen in aanbrengen.

Het concept is door het NVOB ook naar de beide bonden gestuurd “om het met elkaar door te excerceren om zo een alternatief te krijgen op de controle op het ziekteverzuim”, dat in het verleden door de bedrijfsvereniging werd uitgeoefend.

De bonden zijn helemaal tegen een arbeidsreglement per onderneming, hoewel dit volgens het Burgerlijk Wetboek wel een toepasbaar instrument kan zijn. Men noemt een dergelijk reglement, dat eenzijdig door de werkgever kan worden aangepast, niet meer van deze tijd. Er is ook sprake van dat een dergelijk reglement de langste tijd zijn wettelijke grondslag zal hebben gehad.

Reageer op dit artikel