nieuws

Bouw vaart wel bij minder streng milieubeleid

bouwbreed Premium

Kiest Nederland voor een minder sterk duurzaamheidsbeleid dan maken de bouwnijverheid en de installatiebedrijven evenals de producenten van bouwmaterialen in de komende jaren een meer dan sterke groei door. Ook de capaciteit van de afvalverwerkende bedrijven neemt dan fors toe omdat het genoemde beleid meer ingaat op genezen dan op voorkomen. Dat staat in het rapport ‘Duurzame Economische Ontwikkelings Scenario’s (DEOS) voor Nederland in 2030′ *).

De model- en rekenprocedure DEOS houdt verband met een statistisch model van het CBS en geeft aan wat er in en uit de Nederlandse economie gaat. Zogeheten satellietrekeningen voegen daaraan de milieudruk toe die de economie veroorzaakt. DEOS leverde vier scenario’s op voor de gang v an zaken in de Nederlandse economie in 2030. Elk scenario is welbeschouwd duurzaam van aard. Aannemers, installateurs en toeleveranciers boeken het voorspelde profijt wanneer gekozen wordt voor het ‘Afgewogen-‘ of het ‘Zwakke Duurzaamheidsscenario’.

Het eerste maakt voor elke keuze een afweging tussen de eisen van het milieu en van de economie. Overleg met doelgroepen speelt hier een belangrijke rol, temeer omdat de overheid veel overlaat aan de persoonlijke verantwoordelijkheid. Het tweede gaat uit van technologisch optimisme. Het milieubeleid streeft alleen algemeen gedragen doelstellingen na met behulp van directe reguleringen. Particulier initiatief, eigen verantwoordelijkheid en de markt bepalen hier de gang van zaken.

Perspectief

Ongeacht het perspectief op duurzaamheid is over een langere periode materiele economische groei mogelijk terwijl tegelijkertijd de milieubelasting vermindert. Ook wanneer gekozen wordt voor een sterke duurzaamheid blijft materiele economische groei mogelijk. In dat geval moet ook worden gekozen voor (vergaande) internationale samenwerking.

Een snellere technologische ontwikkeling verbetert het milieu zonder ingrijpende aanpassingen in de economische structuur. Het ontwikkelen en invoeren daarvan vergt echter grote investeringen. Worden die aangewend voor een grotere aandacht voor de export dan ontstaan aanzienlijke kansen voor het terugverdienen van deze uitgaven.

Milieutechnologie zelf biedt eveneens interessante exportmogelijkheden. De overheid kan in deze ontwikkeling meer vaart brengen door een gunstig technologieklimaat te scheppen en door te investeren in menselijk kapitaal.

*) ‘Duurzame Economische Ontwikkelings Scenario’s voor Nederland in 2030′ verscheen als nummer 1996/1 in de Publikatiereeks Milieustrategie van het Directoraat-Generaal Milieubeheer van VROM.

Reageer op dit artikel