nieuws

Bedrijfsleven Haaglanden wil extra geld openbaar vervoer

bouwbreed

Het bedrijfsleven in de regio Haaglanden pleit voor een forse uitbreiding van de investeringen in infrastructuur voor het openbaar vervoer in de regio. In een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat schrijft het bedrijfsleven dat de kwaliteit van Haaglanden als vestigingsplaats voor het bedrijfsleven in het geding is.

Er wordt op gewezen dat alleen al in 1994 801 bedrijven de regio de rug hebben toegekeerd vanwege de slechte bereikbaarheid. Daardoor is direct een kleine 2200 arbeidsplaatsen verloren gegaan, naast verlies van werkgelegenheid in toeleverende bedrijven.

Volgens het bedrijfsleven leek in het vijf jaar geleden gepresenteerde Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II) aanvankelijk een juist antwoord te zijn gevonden voor de aanpak van de toen bekende problematiek van de bereikbaarheid. Inmiddels echter blijkt de problematiek belangrijk aangescherpt ter zijn.

Het wegverkeer blijft groeien maar nieuw hoogwaardig openbaar vervoer blijft uit, terwijl de bereikbaarheid van de grote nieuwe bouwlocaties en het Haagse nieuwe centrum hiervan afhankelijk is. “Het vestigingsklimaat voor bedrijven en daarmee de werkgelegenheid zijn in het geding. Er zullen op rijksniveau dus andere prioriteiten moeten worden gesteld. Aan interdepartementale verschuiving van fondsen, teneinde een substantiele verbetering van het Infrafonds mogelijk te maken, valt niet te ontkomen”, aldus het verontruste bedrijfsleven.

Actieprogramma

Het pleit dan ook voor de snelle opzet van een actieprogramma waarin het regionale bedrijfsleven samen met de diverse overheden in een publiek-private poorganisatie de geconstateerde problematiek het hoofd biedt. Al bij voorbaat beschrijft het bedrijfsleven een aantal prioriteiten die tenminste in het actieprogramma een plaats moeten krijgen.

Het gaat daarbij onder meer om versnelling van de aanleg van de RandstadRail in en tussen de Haagse en Rotterdamse agglomeraties, dus niet pas in 2010, maar zo spoedig mogelijk. Van dit po, mits van meet af aan fors opgezet, mag volgens het bedrijfsleven een structurele verschuiving in het woon/werkverkeer worden verwacht.

Daarnaast zal er een aanzienlijke uitbreiding moeten komen van de spoorwegcapaciteit tussen Rotterdam en Leiden. Hierbij speelt de ondertunneling ter hoogte van Delft een essentiele rol.

Ter bevordering van het openbaar vervoer en ter ontlasting van het stedelijk wegennet zal op een aantal plaatsen waar spoorwegen en rijkswegen elkaar snijden voldoende parkeer- en overstapgelegenheid moeten worden geboden. Ook op het snijpunt van stedelijke- en rijkswegen ke transferia gecreeerd worden. Binnen de regio Haaglanden zullen voldoende halteplaatsen voor de diverse verkeersdoelgroepen moeten zijn. In Haaglanden gaat het dan om het Prins Clausplein, het knooppunt Ypenburg en het Harnaschknooppunt. Aan de grenzen van Haaglanden gaat het om transferia bij Gouda, Zoetermeer en Leiden.

Hoogwaardig

Om te voorkomen dat de nieuwe locaties straks alleen per auto te bereiken zijn, zal er van meet af aan moeten worden beschikt over hoogwaardig openbaar railvervoer. Het gaat in Haaglanden om 42.500 woningen en 230 ha bedrijfsterrein. Zowel in bestaande als nieuwe stedelijke gebieden dienen zoveel mogelijk ondergrondse oplossingen gevonden te worden.

Ook de aanleg van de noordelijke randweg Haagse regio kan geen verder uitstel dulden. Het regionale bedrijfsleven wijst erop dat al in 1936 de noodzaak van die weg werd ingezien, maar dat pas in 1995 tot aanleg is besloten. Met de oplevering zal nog eens zo’n 12 tot 15 jaar zijn gemoeid. Tevens zullen in overleg met de provincie Zuid-Holland de wegverbindingen tussen respectievelijk Zoetermeer en de Haagse agglomeratie (N469) en tussen Delft en Pijnacker/Berkel en Rodenrijs (N470) gerealiseerd moeten worden. Bovendien zal de A4 richting Tweede Beneluxtunnel zo snel mogelijk moeten worden aangelegd.

Het bedrijfsleven in Haaglanden beseft dat het een forse inspanning zal vergen om al deze zaken voor elkaar te krijgen. Toch zullen ze moeten worden uitgevoerd om zo spoedig mogelijk de bereikbaarheid van Haaglanden op een aanvaardbaar niveau te tillen en daarmee zowel de concurrentiepositie als de bijdrage van de regio aan de nationale economie veilig te stellen. Het bedrijfsleven wil daarom op korte termijn een gesprek met minister Jorritsma over zijn wensen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels