nieuws

Zuid-Holland ontevreden over hoogte infra-budget

bouwbreed

De provincie Zuid Holland vindt het budget voor het uitvoeringsprogramma 1996/1997 infrastructurele poen verkeer en vervoer veel te laag. Zestig procent van de poen die voor een bijdrage in aanmerking komen ke wegens geldgebrek niet worden uitgevoerd.

Dat stelt het college van gedeputeerde staten in een toelichting op het uitvoeringsprogramma 1996/1997 Infrastructurele Poen Verkeer en Vervoer.

Zuid Holland heeft voor de uitvoering van diverse poen in totaal f. 19.750.000 beschikbaar. Dit bedrag is de uitkomst van “lange onderhandelingen” tussen Rijk, IPO en VNG over de zogenoemde gebundelde doeluitkering (GDU). Het geld krijgen de provincies doordat belangrijke onderdelen van het rijksbeleid op het gebied van verkeer en vervoer naar lagere overheden zijn gedecentraliseerd.

Deze gebundelde doeluitkering is bedoelt voor die infrastructurele poen waarvan de pokosten lager uitvallen dan f. 25 miljoen. Het is vervolgens de taak van de provincie deze middelen te verdelen in de vorm van bijdragen aan poen van gemeenten en waterschappen.

Het programma dat nu ter goedkeuring aan provinciale staten is gestuurd is in nauwe samenspraak met de in Zuid Holland actieve regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van verkeer en vervoer opgesteld. De grootste hap van het beschikbare budget gaat naar de verbetering van fiets- en verkeersveiligheid. Dertig procent zal de komende twee jaar door wegenpoen worden opgeslokt en de resterende tien procent gaat naar openbaar vervoervoorzieningen.

Reservepoen

Zuid Holland is met het binnengesleepte bedrag niet erg gelukkig. Aan het programma is per regio een lijst van reservepoen gehecht die in principe in aanmerking voor een bijdrage vanuit de gebundelde doeluitkering kan komen. “Daarmee kent het programma een overplanning aan projecten van zestig procent.”

Voor een belangrijk deel willen gedeputeerde staten hiermee hun onvrede over het te lage budget aangeven. Anderzijds noemen zij het ook handig om een behoorlijk volume aan reservepoen te hebben voor het geval er in het uitvoeringstraject onverwacht stagnaties optreden.

Hoop

Overigens is de hoop van gedeputeerde staten gevestigd op de toezegging van minister Jorritsma om tussentijds de stand van zaken op te maken wat betreft de voorgenomen bestedingen van de Gebundelde Doeluitkering. “Mocht dan blijken dat er te weinig geld is om aan alle wensen te voldoen zal zij een verhoging van het bedrag in 1997 in overweging nemen”, aldus GS in de toelichting.

Reageer op dit artikel