nieuws

Wijers kan weinig doen voor kleinbedrijf in gww-sector

bouwbreed Premium

De ruimte om via aanbestedingsregels de kansen op opdrachten voor het midden- en kleinbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw te vergroten is klein. De bedrijven zullen zelf hun kansen moeten vergroten door met elkaar combinaties te vormen of zich te specialiseren op deelgebieden.

Dat is de essentie van het antwoord van minister Wijers aan de Tweede Kamer over het aanbestedingsbeleid van Rijkswaterstaat. De Kamer had de minister vragen gesteld naar aanleiding van een brief over deze problematiek van het Grond-, Weg- en Waterbouwoverlegorgaan (GWWO). Dit overlegorgaan van het AVBB maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de trend naar het uitgeven van steeds grootschaliger werken en het clusteren van bestekken, die zich bij Rijkswaterstaat manifesteert.

De kleinere gww-bedrijven, die voor hun opdrachten voor een groot deel afhankelijk zijn van Rijkswaterstaat, werden vroeger beter bediend door Rijkswaterstaat. Steeds vaker dreigen ze echter opdrachten mis te lopen. Het GWWO zegt te vinden dat een opdrachtgever als Rijkswaterstaat ook rekening dient te houden met de belangen van het mkb. Dit overigens ook in het belang van Rijkswaterstaat zelf, dat gebaat zou zijn bij evenwichtige marktverhoudingen, waaronder een gezond mkb.

Combinaties aangaan

Volgens Wijers is de ruimte die de aanbestedingsregels bieden om de kans op opdrachten voor het mkb te vergroten beperkt. Enige ruimte is er ten aanzien van de kleinere opdrachten (onder de f. 11,3 miljoen). Bij grote opdrachten zijn er slechts mogelijkheden in de marge. Zo kan, wanneer een specifieke opdracht zich hiervoor leent, een po worden onderverdeeld naar verschillende segmenten. Ook kan de opdrachtgever in de opdrachtvoorwaarden opnemen dat bepaalde delen van het werk door de hoofdaannemer mogen worden uitbesteed aan onderaannemers. Verder, zo stelt Wijers, ke mkb-ondernemers hun kansen op grotere opdrachten verhogen door combinaties aan te gaan ten behoeve van een opdracht. Daarnaast biedt specialisatie op deelgebieden een grotere kans om aan de bak te komen.

Evaluatie

Wijers zegt verder toe de brief van het GWWO te zullen bespreken in het Interdepartementaal Overlegorgaan Europese Aanbestedingsvoorschriften (IOEA), dat onder voorzitterschap van Economische Zaken staat. In dit overleg zijn alle ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg vertegenwoordigd. De doelstelingen van het overlegorgaan zijn onder meer het bevorderen van een uniforme toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen door overheden. De vertegenwoordigers in het IOEA ke aan de hand van de brief van het GWWO vervolgens, binnen hun organisatie, aandacht vragen voor de mkb-problematiek.

Verder wijst Wijers op de mogelijkheid om begin 1996 een en ander in te brengen op de nationale evaluatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen, die dan zal beginnen. Bij deze evaluatie wordt ook het bedrijfsleven betrokken. De evaluatie wordt opgezet door het ministerie van EZ, in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland.

Reageer op dit artikel