nieuws

Voorlichtingssessies werkgeversdiensten

bouwbreed

In oktober heeft de afdeling Werkgeversdiensten een aantal voorlichtingssessies gehouden. Vijf zijn er in het land gegeven en een op het hoofdkantoor van het SFB in Amsterdam. Deze sessies hadden een tweeledig doel, allereerst voorlichting geven over het nieuwe jaarloonopgavesysteem (JOS) en uitleg over het Periodiek Controle Systeem (PCS).

Ten tweede was er de mogelijkheid om het VIP-systeem te evalueren. Werkgeversdiensten hechten waarde aan de mening van werkgevers. Door te luisteren naar de ervaringen van werkgevers en administratiekantoren met VIP wil Werkgeversdiensten de service naar de werkgever toe vergroten. Met name tijdens dit tweede deel van de avonden zijn vaak dezelfde vragen gesteld. Onderstaand geven wij daarvan een overzicht.

Een werkgever levert via de Stichting Computertoepassing Bouwwezen (CTB) aan, het SFB berekent de premies. Het CTB en het SFB hebben dezelfde set basisgegevens en toch zijn de nota’s van het SFB hoger, hoe kan dat?

Het SFB ziet het VIP-systeem als een voorschotsysteem voor de Sociale Verzekeringen (SV)-premies en de SV-gerelateerde fondsen, zoals het VUT-fonds. Ook al komt het VIP-systeem dicht in de buurt van een volledige nauwkeurigheid, het is een voorschotsysteem. Bovendien berekent het SFB de premies zoals opgegeven op de Periodieke Loonopgave (PLO) in de betreffende loonperiode. Het CTB daarentegen rekent cumulatief. Hierdoor ke verschillen ontstaan in de te innen premies. Aan het eind van het kalenderjaar worden de definitieve premies voor de SV en de SV-gerelateerde fondsen door het SFB berekend. De totale afdracht aan het SFB en aan het CTB moet dan gelijk zijn.

– Waarom rekent het SFB niet cumulatief?

Deze vraag is indertijd aan het Bestuur van het Vakantie- en Risicofonds voor de Bouwnijverheid voorgelegd. Om diverse redenen is besloten VIP te ontwikkelen zonder dat het systeem cumulatief kon rekenen. Met name het argument dat invoering van cumulatief rekenen een vertraging van twee jaar zou betekenen was in de besluitvorming een belangrijk punt. Het Bestuur heeft overigens besloten in 1997 VIP te evalueren. Hierbij zal met name gekeken worden naar het aspect cumulatief rekenen.

– Opleidingsinstituten zijn voor de invulling van de PLO afhankelijk van het tijdig inleveren van de urenstaten door hun leerlingen. Vaak leveren de leerlingen niet direct na afloop van de week hun urenstaten in. In de praktijk betekent dit dat de opleidingsinstituten hun aanleveringen aan het VIP-systeem ook later doen. Heeft dit gevolgen?

Ja, dit heeft met name voor het Periodieke Controle Systeem (PCS) gevolgen. PCS controleert werkgevers op tijdigheid en volledigheid in hun aanleveringen aan VIP. Deze controle vindt plaats aan de hand van de geregistreerde arbeidsverhoudingen.

Wanneer er in een periode niets verloond wordt, bijvoorbeeld omdat een werknemer onbetaald verlof heeft of omdat de urenstaat niet op tijd ingeleverd was, zal een werkgever een nihil-loonopgave moeten insturen over deze periode. Deze nihil-loonopgave moet wel tijdig bij het SFB binnen zijn. Zodra de werkgever de urenstaat ontvangt, zal hij de nihil-loonopgave moeten corrigeren en de juiste loongegevens opgeven. Een correctie kan op de gebruikelijke manier aan het SFB worden doorgegeven.

– Een werkgever stuurt gelijktijdig een Melding Basisregistratie Arbeidsverhouding (MBAV) en een PLO in, in de vorm van een gecombineerd bericht. Hoe kan de aanlevering in de wachtkamer terecht komen?

Zodra een bericht, of het nu een combinatie van de MBAV en PLO is of niet, binnen komt bij het SFB, vindt een groot aantal controles plaats op de gegevens. Omdat de MBAV de basis vormt van het VIP-systeem zal het systeem de MBAV eerst verwerken. Zodra het VIP-systeem fouten of onwaarschijnlijkheden constateert, zal de gehele aanlevering gesplitst worden.

De foutloze regels zullen verwerkt worden, de rest komt in de wachtkamer totdat de fouten of onwaarschijnlijkheden zijn opgelost. Pas als dat gebeurd is, verwerkt VIP de PLO. Ook dan kan de aanlevering wederom (deels) in de wachtkamer komen wanneer er bijvoorbeeld fouten in de PLO zitten. Medewerkers van VIP zullen contact met u opnemen om alle fouten op te lossen. Wanneer dit gebeurd is, verwerkt het systeem de (resterende) regels van de PLO.

– Een werkgever heeft niet tijdig en/of volledig aan het SFB aangeleverd. Hij krijgt vervolgens een Specificatie Premieachterstand (SPA) toegestuurd. Als hij niet reageert op deze SPA zal het SFB hem een ambtshalve nota opleggen. Hoe berekent het SFB deze ambtshalve nota?

De SPA is niets anders dan een waarschuwing voor de werkgever dat hij niet voor al zijn werknemers tijdig en/of volledig heeft aangeleverd. De SPA geeft ook aan om wie het gaat. Als de werkgever niet reageert op de SPA zal het SFB de werkgever inderdaad een ambtshalve nota opleggen. Deze wordt vastgesteld volgens de gegevens die het SFB kent vanuit de basisregistraties. Bovendien zal de ambtshalve nota, overeenkomstig de richtlijnen zoals deze door het Bestuur zijn vastgesteld, verhoogd worden met boete en wettelijke rente.

– Hoe rechtsgeldig is de bankincasso zonder handtekening van de werkgever?

Het SFB heeft een contract met de bankgirocentrale getekend. Hierin is vastgelegd dat het SFB door middel van bankincasso mag innen totdat de werkgever bezwaar aantekent. In de praktijk betekent inzending van een PLO dus een machtiging tot een automatische afschrijving van de rekening van de te innen premies.

In december 1994 hebben alle werkgevers een brief ontvangen waarin het SFB dit heeft uitgelegd. In deze brief heeft ook de mogelijkheid gestaan tot bezwaar aantekenen. Op dit moment heeft een zeer klein percentage van alle werkgevers (minder dan een procent) bezwaar aangetekend. Deze groep ontvangt een acceptgiro van het SFB.

Reageer op dit artikel