nieuws

VNG worstelt met plots dalende woningbehoefte

bouwbreed

“Hoe kan het dat het woningtekort het ene moment zo sterk oploopt dat er met spoed naar extra ruimte voor woningbouw gezocht moet worden en het andere moment de woningbehoefte 50.000 woningen lager is?” Met die vraag worstelt hoofddirecteur mr. K.G. de Vries van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten sinds het verschijnen van de Trendbrief van staatssecretaris Tommel.

In brieven aan de bewindsman en aan de Vaste Commissie voor VROM van de Tweede Kamer spreekt De Vries dan ook zijn verbazing uit over de opeens sterk gedaalde woningbehoefte en de daaruit voortvloeiende verlaging van het woningbouwprogramma.

Zijn kritiek geldt vooral het woningbehoefte-onderzoek dat aan de Trendbrief ten grondslag heeft gelegen. “Wij hebben grote twijfels bij de vertaling van de onderzoeken in beleidsvoornemens”, aldus De Vries.

Volgens hem is veel te snel de conclusie getrokken dat het bouwprogramma kan worden verlaagd. “Het ontwikkelen en bouwrijp maken van locaties voor woningbouw is een langdurig proces. Overheden en marktpartijen ke hun beleid niet ontwikkelen als de rijksoverheid jaarlijks nieuwe en drastisch wijzigende prognoses hanteert. Zo zijn provincies en gemeenten nu nog bezig de ontwikkeling van locaties te versnellen, conform het verzoek van de rijksoverheid van twee maanden geleden.”

De hoofdirecteur van de VNG meent dat de woningbouwprogrammering zich meer op de middellange termijn en op gemiddelde tekorten moet richten, “in plaats van jaarlijks het patroon van een koortsthermometer te volgen.”

Oneens met beleid

Nu de Trendbrief er ligt, pleit De Vries voor overleg tussen VNG, ministerie van VROM en de landelijke centrales van woningcorporaties, om na te gaan hoe het tekort en de woningbehoefte zich feitelijk ontwikkelen en om te bezien hoe structureel deze ontwikkelingen zijn.

De Vries laat er in zijn brief aan Tommel geen twijfel over bestaan het niet eens te zijn met de beleidsvoornemens uit de Trendbrief. Volgens hem is er vooralsnog helemaal geen aanleiding om het bouwprogramma te verlagen. Bovendien is de verlaging van het bouwprogramma voor de sociale sector onvoldoende beargumenteerd. En waar het de herstructurering van de oude wijken betreft, “is een bredere benadering nodig dan alleen wat meer te slopen en te verkopen”.

De Vries: “Het woningtekort moet tot onder de twee procent worden teruggedrongen en liefst nog lager om de toenemende onzekerheden in de woningmarkt te ke opvangen. Ook kan dan een betere bijdrage worden geleverd aan de verbetering van oude wijken. Het jaarlijks bijstellen van de prognoses zoals dat de afgelopen twee jaar is gebeurd, confronteert gemeenten met een onmogelijke opgave. Het ontwikkelen van bouwlocaties is een zaak van lange adem. Een programmering voor de langere termijn die van jaar op jaar 50.000 woningen kan verschillen, stelt gemeenten voor een onmogelijke opgave. Wij pleiten voor een betere en deugdelijk onderbouwde programmering.”

De Tweede Kamer praat binnenkort over de Trendbrief.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels