nieuws

Verkeersdrukte wordt St. Petersburg te groot

bouwbreed

“Tot voor enkele jaren verzorgde het openbare transport het overgrote deel van het personenvervoer in St. Petersburg. Als gevolg van de nieuwe gang van zaken verschijnen er echter steeds meer particuliere auto’s op de wegen. En die ke dat stijgende aanbod nauwelijks verwerken. Verbetering van de verkeersinfrastructuur staat dan ook hoog op de gemeentelijke prioriteitenlijst. Temeer omdat een betere ontsluiting van de stad de aantrekkelijkheid voor het bedrijfsleven vergroot.” Aldus vice-voorzitter V. Polishuk van het comite voor stadsontwikkeling van de gemeente St. Petersburg in een gesprek met deze krant.

“De gemeente kampt sinds met steeds grotere verkeersproblemen”, zegt Polishuk. “Om daaraan het hoofd te bieden wordt de aanleg van een autosnelweg voorbereid. De auto wint aan belang vergeleken met het openbare vervoer. Als gevolg daarvan ontstaan ook de eerste files. De oorzaak daarvan ligt deels ook in het ontbreken van verbindingen tussen het noorden en zuiden van de stad. Al het verkeer passeert nu de binnenstad. De voorgestelde weg legt een ring rond het centrum.”

“Overleg met buitenlandse experts leerde dat de laatsten nogal verdeeld zijn over het rendement van het po. Zoals het er nu uitziet zal de gemeente de plannen voor de ringweg desondanks doorzetten. Vergeet niet dat St. Petersburg ruim 5 miljoen inwoners heeft en dat de verkeersproblemen dus een aanzienlijke omvang ke krijgen. Daarop moeten we ons voorbereiden. Onder andere de buitenlandse deskundigen wijzen op het feit dat meer wegen ook meer verkeer veroorzaken. Zou het bij ons inderdaad die richting uitgaan dan valt te denken aan beperkende maatregelen.”

“Vooralsnog spreekt niets de noodzakelijkheid van de ringweg tegen. Daar komt bij dat deze verbinding de prijs van de aangrenzende percelen flink zal verhogen waarvan de gemeente bij uitgifte in hoge mate profiteert. Een betere ontsluiting vergroot ook de aantrekkelijkheid van de stad voor het bedrijfsleven, een gegeven wat de gemeentelijke inkomsten eveneens ten goede komt. Tolheffing voor de ringweg beperkt de negatieve gevolgen van files.”

Inwoners

“St. Petersburg zal volgens de huidige plannen niet meer inwoners tellen dan de 5 miljoen van nu”, stelt Polishuk. “Welbeschouwd zal het aantal dalen omdat meer dan 1 miljoen mensen 65 jaar en ouder is. Een toenemende bedrijvigheid zal daaraan weinig veranderen. In het verleden betekende de vestiging van nieuwe ondernemingen een groei van het aantal inwoners. Bedrijven maken echter steeds meer gebruik van arbeidsbesparende technieken wat inhoudt dat het bestaande aanbod van werknemers toereikend is. Daar komt bij dat de werkgelegenheid in de industrie evenals in het westen afneemt en opschuift naar de dienstverlenende sector.”

“Statistisch gezien kent de gemeente een lage werkloosheid en dat maakt een vergelijking met het westen uitermate moeilijk. Maar niet iedereen heeft een betrekking in de gebruikelijke betekenis van het woord. Nogal wat mensen moeten soms maanden op hun loon wachten dat in sommige gevallen niet door het desbetreffende bedrijf maar door de federale regering wordt betaald. En daar houdt het probleem niet op omdat bijvoorbeeld banken bedrijven geen lening verstrekken omdat de afnemers de rekening niet ke betalen omdat ze van de bank geen lening krijgen omdat hun afnemers de rekening niet ke betalen enzovoorts.”

Blindstaren

“Nu moeten we ons niet blindstaren op dergelijke problemen”, meent Polishuk. “Die doen zich voor, dat is juist. Maar met passende maatregelen zijn die zeer wel op te lossen. Dat gebeurt echter niet van de ene op de andere dag. Daarbij levert alleen een geleidelijke aanpak voldoende bestendige resultaten op. Natuurlijk doen zich negatieve ontwikkelingen voor maar dat zijn zeker niet de enige. Van dat gegeven moeten we de buitenwereld zien te overtuigen om tot afdoende samenwerking te ke komen. Blijft die uit dan is de basis gelegd voor verdere instabiliteit met alle gevolgen van dien.”

Reageer op dit artikel