nieuws

Tommel wil vaart in bouwprogram houden

bouwbreed Premium

Uit de Trendbrief moet niet de conclusie worden getrokken dat er nu opeens met de bouw van minder woningen kan worden volstaan. Het bouwprogramma uit de brief moet worden gezien als een indicatief minimum. “We moeten juist niet kalm aan doen”, aldus staatssecretaris Tommel.

De bewindsman zei dit in de Tweede Kamer, waar de Vaste Commissie voor VROM een oordeel velde over de Trendbrief. Op basis van het meest recente woningbehoefte-onderzoek wordt hierin geconcludeerd dat er veel minder woningen hoeven te worden gebouwd dan was voorzien. Om het woningtekort terug te dringen tot 2 procent in het jaar 2000 kan worden volstaan met een gemiddelde bouwproduktie van 70.000 per jaar tot 2006.

Nog maar drie jaar geleden was de stelling juist dat de woningbehoefte zo dramatisch gestegen was, dat er veel meer woningen nodig waren dan voorzien.

Met name VVD-Kamerlid Verbugt vond dit verbazingwekkend. “Gejojo met cijfers”, zo karakteriseerde zij het, en vergeleek de staatssecretaris met een “goede tovenaar, die zich op het departement omringd weet door een aantal bekwame goochelaars”.

Zij vroeg Tommel voorzichtig om te gaan met de nieuwe behoeftecijfers en niet te snel over te gaan tot bijstelling van het beleid.

Minimum

Tommel zei dat ook niet te doen. Wat hem betreft moet de Trendbrief worden gezien als een minimum, waarvan het geenszins de bedoeling is de bouwproduktie af te remmen. Integendeel, er zijn tal van argumenten aan te voeren om vooral door te gaan met bouwen.

Er is nog steeds veel vraag naar koopwoningen; de rente is laag, wat bouwen goedkoper maakt en wat dus meehelpt de woonlasten in de toekomst te beperken; en de werkgelegenheid in de bouw bevordert.

Gemeenten, corporaties en private partijen moeten dus niet opeens minder gaan bouwen, minder naar bouwlocaties zoeken of het kalmer aan gaan doen met de ontwikkeling van bestemmingsplannen. Integendeel: “Houdt veilige marges aan, en ontwikkel tijdig voldoende locaties.”

Sociale sector

Dat geldt ook voor de bouw van woningen in de sociale huursector. In de Trendbrief wordt gesteld, dat dit woningtype feitelijk niet meer nodig is.

De Kamer toonde zich hierover bezorgd, en vroeg zich af of dit nu betekende of op Vinex-locaties kan worden volstaan met minder sociale huurwoningen dan de 30% die is vastgesteld in de Vinex-akkoorden.

Tommel zei ervan uit te gaan dat 30 procent van de bouwproduktie op Vinex-locaties wordt gevormd door de sociale huursector, maar gaf tegelijkertijd aan er geen bezwaar tegen te hebben als dit aandeel kleiner is, als de markt anders bepaalt.

Probleem is echter wel dat Tommel het geld dat in het Regeerakkoord was uitgetrokken voor extra sociale woningbouw, inmiddels weer heeft moeten inleveren bij minister Zalm van Financien. Daarover toonden met name PvdA-er Duivesteijn en D66-woordvoerder Jeekel zich bezorgd over. Want dat geld kan prima voor andere volkshuisvestelijke doelen worden bestemd zoals de herstructurering van bestaand stedelijk gebied, woningdifferentiatie en het tegengaan van segregatie.

Onvoldoende

Vooral Duivesteijn verweet de staatssecretaris onvoldoende argumenten paraat te hebben om het debat dat hierover in het kader van de komende Voorjaarsnota met Zalm zal moeten worden gevoerd in zijn voordeel te beslechten, en dus het geld, geschat op zo’n f. 150 miljoen, te behouden voor de volkshuisvesting.

Tommel zegde uiteindelijk toe in maart de Kamer een brief te sturen waarin hij aangeeft wat er allemaal nodig is op het gebied van de herstructurering van bestaand stedelijk gebied, woningdifferentiatie, de bestrijding van de segregatie, de leefbaarheid, en hoeveel geld ermee gemoeid is.

Ook komt hij dan met informatie over de wijze waarop de landelijke woningbehoefte en bouwproduktie op regionaal niveau vertaald moet worden. Daarover zal nog voor het verschijnen van de Voorjaarsnota met de Kamer over worden gesproken.

De staatssecretaris ging niet in op de uitdaging van Duivesteijn om nu eens een keer niet “bloedeloos te blijven dobberen op gegevens uit de Trendbrief”, maar een fundamenteel debat te voeren over de volkshuisvesting in den brede. “Ik geef geen leiding aan een discussieclubje, maar probeer te regeren”, zo verklaarde Tommel na afloop van het debat.

Reageer op dit artikel