nieuws

Slecht op Tsjechie voorbereide bouwer komt fiscus tegen

bouwbreed

Een goede voorbereiding voorkomt dat ondernemers over activiteiten in oostelijk Europa drie keer met de belasting moeten afrekenen. Zonder passende maatregelen worden in bijvoorbeeld Tsjechie vennootschapsbelasting geheven, bronbelasting en belasting in het eigen land. De meest slechte keuze is die waarin natuurlijke personen direct betrokken zijn bij een Oosteuropese investeringsonderneming. In dat geval kan de totaal af te dragen belasting oplopen tot 70 procent. Aldus fiscaal jurist dr. Th. Kaligin uit Berlijn.

De heffing voor rechtspersonen in Tsjechie bedraagt sinds 1 januari van dit jaar 39 procent. Verliezen ke gerekend vanaf 1995 in een periode van zeven jaar worden afgeschreven. De wet schrijft voor hoe in deze te handelen is.

De Tsjechische bronbelasting op rente bedraagt 15 procent voor particuliere krediteuren die geen zakelijke activiteiten ondernemen en 25 procent voor kredietverschaffende ondernemers. De bronbelasting voor licentietarieven beloopt 10 tot 25 procent al naar gelang de aard van de overgedragen kennis. Een probleem levert de bronbelasting voor winst van een commanditaire vennootschap. In het Tsjechische belastingrecht geldt deze ondernemingsvorm als een rechtspersoon.

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting voor natuurlijke personen inclusief werknemers bedraagt sinds 1995 15 tot 43 procent. Gedetacheerden ke op hun inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid 30 procent verwervingskosten in mindering brengen, evenals hun bijdragen aan binnen- of buitenlandse sociale verzekeringen. Het moet dan om personen gaan die hun domicilie in het buitenland hebben. Hun detachering moet in opdracht van een buitenlandse werkgever gebeuren ter ondersteuning van een in Tsjechie gevestigde rechtspersoon en alleen in het land verblijft om die rechtspersoon beroepsmatig bij te staan zonder dat tussen beiden banden van welke aard dan ook bestaan.

Op enkele uitzonderingen na heft Tsjechie een BTW van 22 procent. Onder de regeling ressorteren onder meer de realisatie van bouwpoen en de aankoop van vastgoed. Grond valt buiten dat laatste. De verkoop van ondernemingen is vrijgesteld van deze heffing. De belasting op grondverwerving bedraagt 5 procent waarbij de verkoper verantwoording draagt voor de afdracht.

Aan de basis van de heffing ligt de getaxeerde- of verkoopprijs. De heffing vervalt wanneer grond voor minimaal vijf jaar in een bedrijf wordt ingebracht en wanneer eigendom van vastgoed indirect wordt overgedragen. Hetzelfde gebeurt bij de fusie, opsplitsing en ‘grote privatisering’ van bedrijven met een vermogen aan onroerend goed.

Vertegenwoordiging

Wie een passieve vertegenwoordiging opzet om bijvoorbeeld de kansen op de plaatselijke markt te inventariseren hoeft daarvoor in het desbetreffende land geen belasting te betalen. Toch komt het voor dat lokale ambtenaren van de fiscus deze vertegenwoordiging een bepaalde omzet toerekenen en de winstmarge op 10 procent stellen waarna de heffing van 40 procent vennootschapsbelasting volgt. In het eigen land wordt dan vastgehouden aan het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting en krijgt de ondernemer ook een heffing opgelegd. In zo’n geval ke bedrijven beroep aantekenen tegen de Tsjechische heffing. Een dergelijk proces neemt echter veel tijd in beslag waarvan de voor hem gunstige uitkomst allerminst vaststaat.

Met dat in gedachten valt het te overwegen een actieve bedrijfsvestiging op te richten die op grond van de geldende belastingverdragen vrijgesteld wordt van heffing. Voor natuurlijke personen betekent dit dat deze belastingvrije inkomsten uit het buitenland bij het reguliere inkomen worden geteld waarvoor het progressieve belastingtarief geldt. Over het geheel genomen leidt deze stap niet tot extra belasting.

Financieringsmaatschappijen moeten daarentegen wel rekening houden met soms zeer hoge naheffingen. In dit geval biedt alleen de hoop uitkomst dat toekomstige revisies van het belastingrecht dit probleem verminderen.

Aanloopverliezen

Een andere mogelijkheid biedt de deelname aan een Oosteuropese persoonlijke vennootschap. Het voordeel daarvan is dat de investeerder een volledige aansprakelijkheidsbeperking geniet. Daarbij zorgen de bijbehorende fiscale regelingen voor gezamenlijke bedrijven ervoor dat de Oosteuropese vennootschap van de daar geldende belastingverminderingen profiteert. De aanloopverliezen van de onderneming ke in mindering worden gebracht op de belastbare som in het eigen land.

Wordt eenmaal winst gemaakt en overgeboekt naar het eigen land dan heffen de desbetreffende Oosteuropese staten bronbelasting. In het geval van Tsjechie gaat het om 25 procent. Op grond van belastingverdragen valt evenwel met gunstiger tarieven te rekenen. Voorts bestaat de mogelijkheid door het inschakelen van een onderneming in een derde land de bronbelasting door middel van wat ‘treaty-shopping ‘ heet tot nul te reduceren. Vooralsnog is deze variant in oostelijk Europa niet gebruikelijk.

Reageer op dit artikel