nieuws

RaRo wil grote steden betrekken bij Groene Hart

bouwbreed Premium

Het Groene Hart moet van verdere woningbouw gevrijwaard blijven. Daarnaast is het van belang dat de groene functies worden versterkt. Daarmee zal de Randstad aan betekenis winnen. Verder is het noodzakelijk dat de grote steden zich actiever met het Groene Hart gaan bemoeien.

Dit stelt de Raad voor de Ruimtelijke ordening (RaRo) in een advies aan minister De Boer van VROM. Volgens het adviesorgaan is het van belang dat aan het openhouden van het Groene Hart wordt vastgehouden. “Het open middengebied binnen de Randstad staat al vanaf de jaren twintig onder permanente verstedelijkingsdruk. Die druk kan op zichzelf dus geen reden zijn om het Groene Hart nu op te geven”, zo stelt de Raro vast.

In de visie van het adviserende orgaan zijn er nog steeds argumenten voldoende om het Groene Hart open te houden. Daarbij wijst de Raro op de ongekende populariteit die het Groene Hart op dit moment geniet: “Die populariteit heeft alles te maken met de grote maatschappelijke betrokkenheid bij het onafwendbare verstedelijkingsproces. Voor de bevolking is het Groene Hart de metafoor die staat voor een zich niet voortdurend voortzettende verstedelijking.”

Versterking

Met het van de hand wijzen van verdere verstedelijking is de strijd echter nog niet gestreden. Volgens de raad is het, om het Groene Hart op de lange duur betekenis te laten houden, noodzakelijk dat de groene functies worden versterkt. “Daarmee”, zo stelt de RaRo in zijn advies, “zal ook de Randstad aan betekenis winnen. Vanuit de Randstad geredeneerd ligt het zelfs voor de hand om in het Groene Hart actief in te spelen op de behoefte van bewoners van de steden aan rust, ruimte en groen.”

Overigens moet daarbij volgens de raad de randen van het groene Hart niet worden vergeten: “Daar zou met een veelheid van bescheiden middelen de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het Groene Hart vanuit de steden ke worden veilig gesteld.”

De bij het Groene Hart-beleid betrokken provincies moeten hierin ook een prominente rol gaan spelen. “De provincies moeten alerter en krachtiger optreden wanneer het gemeentelijk beleid zich ontwikkelt in een richting die strijdig is met provinciaal en rijksbeleid. Tegelijk dienen de provincies beter samen te werken”, aldus de RaRo.

Grote steden

In navolging van Ed Nijpels, directeur van het Wereld Natuurfonds zegt ook het adviesorgaan een visie van de grote steden op het Groene Hart te missen. “De grote steden moeten zich actiever met het Groene Hart bemoeien. Door de grote steden mede verantwoordelijk te maken voor de instandhouding van de open ruimten en de inrichting van de randen van het Groene Hart krijgt het Groene Hart een belangrijke toegevoegde waarde.”

Deze mening wordt overigens door de provincie Zuid Holland niet gedeeld. Verantwoordelijk gedeputeerde, T. Jansen, heeft bij eerdere gelegenheid in deze krant laten weten dat de grote steden in principe niets te maken hebben met het Groene Hart. “Het Groene Hart is een zelfstandig gebied en moet zeker niet worden gezien als de achtertuin van de grote steden”, aldus Jansen toen.

Reageer op dit artikel