nieuws

Provincie Groningen

bouwbreed

stimuleert bosaanplant

Op landbouwgronden in Zuid-Groningen wordt de komende jaren op grote schaal bos aangepland. Het gaat hierbij om voornamelijk blijvend bos. De aanplant biedt akkerbouwers de mogelijkheid hun grond rendabel te exploiteren en levert een goede bijdrage aan de natuurontwikkeling. Om te voorkomen dat bosaanplant en landbouw elkaar in de weg zitten, worden de bossen aangelegd in bosontwikkelingszones.

Mario Silvester

Het is de bedoeling dat de komende vijf jaar tussen 330 en 500 hectare blijvend bos per jaar wordt aangelegd. Inmiddels zijn aanvragen binnengekomen voor de aanleg van 881 hectare bos. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om blijvend bos (836 hectare). De aanvragen voor tijdelijk bos beperken zich tot nu toe tot 45 hectare. Een aantal van de aanvragen heeft betrekking op gebieden die buiten de bosontwikkelingszones liggen. In dergelijke gevallen probeert L. van der Velde coordinator van de Stuurgroep Bosontwikkelingszones grondruil te bewerkstelligen. “Ik bemiddel in dat soort gevallen, maar het is niet mijn taak om er voor te zorgen dat de ruil ook bij de notaris wordt vastgelegd,” verduidelijkt hij. “Dat moeten de betrokkenen zelf doen.”

Boeren die blijvend bos ontwikkelen krijgen gedurende 20 jaar een subsidie van f. 1500 per hectare landbouwgrond die ze hiervoor benutten, aldus Van der Velde. Wie daarentegen tijdelijk bos ontwikkelt krijgt over 15 jaar een financiele tegemoetkoming want na verloop van tijd wordt het bos gekapt en verkocht en kan de grond weer worden gebruikt voor landbouwdoeleinden.

De subsidie komt voort uit de Regeling Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden (SBL). De bijdrage is belastingvrij en wordt door de meeste boeren geinvesteerd in hun bedrijf.

Van akkerbouw overstappen op bosbouw is voor veel boeren aantrekkelijk vanwege de teruglopende opbrengsten van het boerenbedrijf. Ook de provincie heeft er voordeel van omdat grote gebieden een fraai aanzien krijgen en beter geschikt zijn voor recreatie. Sommige bossen worden aangelegd in de nabijheid van woonwijken die daardoor aantrekkelijker worden. Ook komt het voor dat op een landgoed een klein aantal woningen wordt gebouwd.

Stichting FACE

De provincie Groningen werkt bij de aanleg van bossen nauw samen met de stichting Forests Absorbing Carbondioxyde Emission, beter bekend als de stichting FACE. Deze particuliere organisatie werd in 1990 opgericht op initiatief van de NV Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven (Sep). FACE plant zelf geen bossen aan en wordt ook geen eigenaar ervan. De stichting wil door het stimuleren van bosaanplant het broeikaseffect verminderen. Daarom geeft ze financiele steun aan bebossingspoen.

Niet iedereen is overigens enthousiast over de bosbouw. Sommige boeren gaan louter vanwege de subsidie over op bosbouw. “Dat is jammer”, meent Van der Velde. “Het is veel beter als landbouwers er voor kiezen op positieve gronden.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels