nieuws

NVOB-afdelingen Oost-Brabant en Helmond gaan door met ArboNed ‘Shoppen in arbo-winkel tegen lagere prijzen’

bouwbreed

De NVOB-afdelingen Oost-Brabant en Helmond hebben besloten om voor de arbozorg en verzuimcontrole gebruik te blijven maken van ArboNed. De leden zijn namelijk zeer te spreken over deze inmiddels gecertificeerde arbodienst, waarmee in 1995 voor het eerst werd samengewerkt. Het contract is met een jaar verlengd. Bovendien wordt de dienstverlening fors uitgebreid. En dat ook nog eens tegen goedkopere tarieven. Daarmee wordt een grote wens van de bouwbedrijven verwezenlijkt: ‘shoppen in een arbowinkel die de prijzen heeft verlaagd’.

Tevredenheid over de (gecontinueerde) samenwerking overheerst nadrukkelijk bij zowel algemeen secretaris mevrouw E. L. Liebregts van de NVOB-afdeling Oost-Brabant als directeur drs. D. W. M. Weesie van ArboNed Eindhoven. Maar dat heeft merkwaardig genoeg niet geresulteerd in een meerjarige overeenkomst tussen beide partijen.

“We hebben heel bewust gekozen voor wederom een eenjarig contract. We willen namelijk kortcyclisch werken. De intentie is om heel lang met ArboNed samen te werken, maar we willen graag de mogelijkheid houden om voortdurend te ke bijsturen waar en wanneer dat nodig is”, aldus Liebregts

Bouwgericht

Anderzijds is ook ArboNed wel tevreden met een kortlopend contract. En dat vanwege marktaspecten. “De bouw was voor ons een nieuwe markt. We hebben dan ook fors geinvesteerd in mensen, die bouwspecifieke kennis hebben. Er is voor de NVOB-bedrijven een compleet bouwteam , waarin alle vereiste disciplines vertegenwoordigd zijn: bedrijfsarts, buitendienstmedewerker en administratieve kracht. Omdat in andere regio’s waarin ArboNed actief is voor een zelfde opzet is gekozen, ontstaat aldus een landelijk netwerk van bouwteams. En dat is van groot belang voor de bouwbedrijven die ook buiten de eigen regio poen uitvoeren met lokaal personeel”, legt Weesie uit.

Bovendien heeft ArboNed voor de NVOB-lidbedrijven een landelijk coordinator voor de bedrijfstak aangetrokken, terwijl op regionaal niveau voor de bouw een pocoordinator is aangesteld. Ook functioneert er een zogeheten klankbordgroep, waarin vertegenwoordigd zijn de twee genoemde coordinatoren, medewerkers uit diverse bouwbedrijven (meestal hoofd personeelszaken), vakbonden, NVOB en individuele bouwbedrijven.

Die klankbordgroep komt vier keer per jaar bijeen en heeft als voornaamste taak “het bewaken van het naleven van de wederzijdse afspraken en het bespreken van knelpunten en wensen tot verdere afstemming van het dienstenpakket”.

Overigens behelst het contract met ArboNed ook continuering van de huidige ziek- en herstelmeldingsprocedure door samenwerkingsafspraken met SFB, SCAB en CTB. En tenslotte heeft de arbodienst zich verplicht om -waar nodig- de reeds aanwezige kennis met betrekking tot de bouw te verbreden door intensief contact met bedrijfstakinstellingen als SFB, Arbouw en Aboma+Keboma.

Bewuste keus

De twee NVOB-afdelingen (totaal 145 bouwbedrijven met 5000 werknemers, waarvan 120 bedrijven met 4000 medewerkers aan het arbo-po meedoen) hebben in de loop van 1994 een bewuste keus gemaakt voor samenwerking met ArboNed.

In nauw samenspel met Daan Verbaan Management Consultants ontwikkelden zij een eigen pakket voor arbodienstverlening, waaraan volgens hen een arbodienst voor de bouw zou moeten voldoen. Bij verschillende arbodiensten werd vervolgens een offerte gevraagd.

Liebregts beklemtoont in dat verband dat de eigen achterban in de ontwikkeling van het pakket en selectie een zeer belangrijke rol heeft gespeeld: “We hebben in ledenraadplegingen eisen en verlangens voor arbodienstverlening geformuleerd en aangegeven aan welke criteria een arbodienst zou moeten voldoen. Dat was geen eenvoudig proces. In de eerste plaats was het heel moeilijk een arbodienst te beoordelen. Niet alleen de prijs was daarbij van belang. Het ging ons met name ook om de wijze waarop de diensten zich presenteerden. Met andere woorden: hoe gaan ze om met ons als klant?”

Beste uit bus

Uiteindelijk rolde ArboNed voor de NVOB’ers als beste uit de bus. “Die arbodienst was bereid om met ons mee te denken over een samenwerkingsconstructie, waarin wij nadrukkelijk als spin in het web zouden functioneren. Dat was voor ons cruciaal: dat wij die spinfunctie zouden blijven vervullen. Wij hadden met ArboNed het gevoel dat het onze arbodienst was, die zakelijk en flexibel met ons zou omgaan. En prijstechnisch was ArboNed ook interessant”, vertelt Liebregts.

Een bijkomend winstpunt was nog dat ArboNed een landelijke arbodienst is. Een aantal Brabantse bouwbedrijven werkt namelijk ook elders in het land. De samenwerking met ArboNed garandeert daardoor landelijke zorg.

In het eerste contractjaar (1995) bleek dat de deelnemende NVOB-bedrijven voornamelijk behoefte hadden aan ondersteuning op gebied van de verzuimbegeleiding en reintegratie. Arbo-advisering werd incidenteel geboden.

Medio vorig jaar werd begonnen met een evaluatie van de dienstverlening door ArboNed. In dat kader werd onder meer een schriftelijke enquete uitgevoerd onder 85 bouwbedrijven. Daarvan reageerden er ongeveer 70. “Een zeer hoge respons”, concluderen Liebregts en Weesie.

Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het ziekteverzuim in de beide NVOB-regio’s “drastisch was gedaald, afgezet tegen het landelijk gemiddelde”. Ook waren de bedrijven positief over de verzuimbegeleiding door ArboNed. Maar er werden ook kritische kanttekeningen geplaatst, onder meer ten aanzien van de individuele gevalsbehandeling.

Opvallend was dat in 1995 geen enkele NVOB-klant bij ArboNed is weggelopen. Met bedrijven die kritische opmerkingen hadden gemaakt, heeft de arbodienst gesprekken gevoerd, waarin het gevoerde beleid werd verduidelijkt en oplossingen voor knelpunten zijn aangedragen.

Meer zorg gevraagd

De evaluatie toonde een ding onomwonden aan: dat er bij de NVOB-bedrijven behoefte was aan uitbreiding van de dienstverlening met brede arbo-zorg. Weesie is daarover niet verbaasd: “De werkgever wordt overstelpt met wettelijke regelingen: Bouwprocesbesluit (lees: Veiligheids- en Gezondheidsplan), Milieuplan, Veiligheids Checklist Aannemers, Risico-Inventarisatie en Evaluatie, BedrijfsHulpVerlening. Daaroverheen kwam een stortvloed aan offertes van bedrijven die willen helpen bij de uitvoering van al die wettelijke verplichtingen. Als werkgever zie je dan door de bomen het bos niet meer”.

In overleg met de NVOB-afdelingen is vervolgens een pakket ontwikkeld, waarin al die nieuwe wettelijke taken zijn opgenomen. ArboNed heeft alle produkten in een overzichtelijk boekwerk samengevat. “Een soort handboek, waarin de aannemer snel kan zien wat hij van ons kan verwachten en tegen welke prijs”, verklaart Weesie.

De bouwbedrijven ke flexibel met de dienstverlening van ArboNed omgaan. “Ze zijn niet verplicht alle produkten van de arbodienst af te nemen. Ze ke heel bewust shoppen”, stelt ze vast.

Speciaal voor de 15-min bedrijven komt er een workshop, om hen wegwijs te maken in het hanteren van en omgaan met de Risico-Inventarisatie en Evaluatie. “In die bedrijven werkt de baas vaak zelf mee op de bouwplaats. Die heeft dus geen tijd om zich in die wettelijke verplichting te verdiepen. We gaan ze daarbij een handje helpen” , aldus Weesie.

Hoewel het produktenpakket dus is uitgebreid heeft ArboNed de tarieven verlaagd ten opzichte van het eerste jaar van samenwerking. “Kwestie van onderhandelen”, meent Liebregts.

Moest in het eerste jaar per werknemer f. 155 worden betaald voor uitsluitend verzuimbegeleiding, nu is het tarief vastgesteld op f. 137,50. Van dat bedrag komt een tientje voor rekening van de NVOB-afdelingen, die zich op hun beurt verplichten tot het uitvoeren van de vereiste klachtenprocedure. Voorts is bedongen dat de NVOB-bedrijven 5% extra korting krijgen op de overige produkten van ArboNed.

“We zijn heel blij met elkaar. Onze leden vinden zich helemaal terug in de samenwerking met ArboNed. Ze ervaren het als hun po. Ze hebben zelf de eisen geformuleerd en de arbodienst uitgekozen. Inmiddels heeft de NVOB-afdeling Amsterdam ons eisenpakket overgenomen en eveneens een contract met ArboNed afgesloten. En ook de afdeling Amersfoort is die richting uitgegaan. Onze aanpak verspreidt zich in feite als een soort olievlek over het land”, constateert Liebregts. Zij vindt het ook de beste oplossing om de arbodienstverlening niet centraal (vanuit het hoofdkantoor in Baarn) maar in de regio te regelen: “Wij kennen de bedrijven, de mensen, de arbodiensten. En de leden hebben het gevoel dat ze iets terugkrijgen voor hun contributie.”

Ziektewet

Inmiddels dient zich een nieuw probleem aan, dat volgens haar eveneens regionaal moet en kan worden opgelost: de privatisering van de Ziektewet.

“De leden vragen ons om advies over al of niet herverzekeren van risico’s. Opnieuw worden ze overspoeld met folders en offertes van verzekeringsmaatschappijen. Wij nemen dat probleem van hen over. We gaan op korte termijn praten met een paar maatschappijen, waarbij we ons opnieuw laten bijstaan door Daan Verbaan Management Consultants. Elke maatschappij die ons benadert, sluizen we meteen door naar onze adviseur.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels