nieuws

Noord-Brabant waarschuwt voor dichtslibben wegen

bouwbreed

“Er moeten extra inspanningen worden verricht om de beoogde doel- en taakstellingen van het verkeers- en vervoersbeleid in Noord-Brabant te realiseren. Met name de rijksoverheid zal vergaande maatregelen moeten nemen om te voorkomen, dat we binnen korte tijd ook in onze provincie te maken krijgen met congestie rond grote steden en op de doorgaande wegen.”

Aldus gedeputeerde staten in een beleidsnotitie, die dient als aanzet tot het ontwikkelen van het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP). Volgens hen is op het Brabantse wegennet nu al sprake van een “ernstige problematiek”. En ze zijn somber gestemd over de toekomst. Zonder ingrijpen loopt het verkeer in hun provincie onherroepelijk vast.

Volgens GS is de gewenste trendbreuk in de groei van de automobiliteit nog niet gerealiseerd. “Die groei gaat onverminderd voort, met alle negatieve gevolgen vandien voor de bereikbaarheid van economische centra en de leefbaarheid van het Brabants woon- en leefmilieu”, constateren ze. Het PVVP moet de noodzakelijke trendbreuk alsnog teweeg brengen. En dat zal echt een forse inspanning vergen.

Autokilometers

Want volgens GS “is en blijft de auto nog steeds het belangrijkste middel van vervoer. In Noord-Brabant is de dichtheid van het aantal personenauto’s en bedrijfswagens per inwoner het hoogste van Nederland. Ook het gebruik van de auto is zeer groot. Ongeveer 75 % van alle reizigerskilometers worden daarmee afgelegd. De ontwikkelingen wijzen er op dat de rol van de auto in de nabije toekomst zal groeien. De belasting van het wegennet zal hierdoor nog verder toenemen en de bereikbaarheid van de economische centra zal verslechteren.”

Ze stellen in dit verband vast dat van het beleid, gericht op vermindering van autogebruik, nog vrijwel niets terecht gekomen is. “De ernst van de problematiek vraagt om vergaande maatregelen”, menen ze dan ook.

Dat is vooral ook nodig om de transport- en distributiefunctie van Noord-Brabant te versterken. In het PVVP zal aangegeven worden welke specifieke infrastructuur daartoe kan worden gerealiseerd. Ook wordt in het PVVP ingegaan op de mogelijkheden van het tot stand brengen van terminals, distributie- en overslagcentra.

Ondergronds

Opvallend is voorts nog dat GS in het PVVP nadrukkelijk ook willen ingaan op aanleg van een ondergrondse infrastructuur. Volgens hen is transport door buisleidingen in onder meer het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) onderbelicht.

De potenties van dergelijk transport op korte en lange termijn worden momenteel nagegaan. “Technisch is het mogelijk infrastructurele voorzieningen ondergronds aan te leggen”, concluderen GS.

Reageer op dit artikel