nieuws

Linschoten ruziet met Kamer over zandsteen-verbod

bouwbreed

VVD-staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in botsing gekomen met de Tweede Kamer over het opheffen van de verboden op zandstralen en de toepassing van zandsteen.

De staatssecretaris wil in plaats van de verboden een nieuwe, meer algemene regeling. De Kamer daarentegen wil dat het verbod expliciet wordt gehandhaafd. Zij vreest voor een herintrede van de techniek en het materiaal op de bouwmarkt.

De discussie over zandstralen en zandsteen stamt van vorig jaar. Op 16 november 1995 sprak de Kamer met Linschoten over het Arbobesluit, en werd duidelijk dat de staatssecretaris van plan was de verboden in te trekken en te vervangen door een aantal algemene, arbeidshygienische regels voor het gebruik van gevaarlijke stoffen en technieken. Met name PvdA-er Vreeman was het daarmee niet eens. Hij diende, mede namens D66-woordvoerder Schimmel en VVD-Kamerlid Klein Molekamp een motie in waarin werd verzocht de verboden in het Arbobesluit te handhaven. Een ruime Kamermeerderheid gaf haar steun aan de motie. Alleen het CDA, de CD, Hendriks en de Unie 55+ stemden tegen.

Linschoten besloot de motie desondanks naast zich neer te leggen. In een brief stelde de bewindsman dat de bescherming van werknemers die met zandsteen moeten werken of moeten zandstralen op geen enkele wijze wordt aangetast. De vrees van de Kamer was ongegrond, zo meende hij.

Sterfgevallen

Uit een deze week gepresenteerd onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt het tegenovergestelde. De plannen van Linschoten leiden tot gemiddeld 20 sterfgevallen extra per jaar, en een nog veel grotere toename van het aantal ziektegevallen.

Reden voor werkgevers en werknemers in de bouw en de industrie om gisteren in een demonstratieve bijeenkomst voor de Tweede Kamer nog eens het belang van een verbod te onderstrepen.

In het daarop volgende Kamerdebat bleek Linschoten echter ongevoelig voor het onderzoek van de UvA zowel als voor de argumenten die de Kamer aanvoerde voor handhaving van de verboden.

Over het onderzoek merkte hij op, dat “aan de wetenschappelijkheid ervan ernstig getwijfeld moet worden.” En de stelling van de Kamer dat er onder het regime van het nieuwe Arbo-besluit meer gebruik zal worden gemaakt van het zandstralen en zandsteen dan nu het geval is, werd door Linschoten fel bestreden. Volgens hem worden er geen extra risico’s gelopen, en is er geen sprake van dat er, zoals Vreeman beweerde, “wordt gedereguleerd totdat de dood erop volgt”. Integendeel: de nieuwe regels zijn minstens zo stringent. Bovendien zal de inspectiedienst SZW (voorheen de Arbeidsinspectie genoemd) in 1996 haar aandacht richten op de kwestie van zandsteen en zandstralen. En daar komt nog bij dat de normen worden aangescherpt. “Het nieuwe regime is op zijn minst even strak als het regime dat gold. Alles wat nu verboden is, is straks ook verboden. En ik daag iedereen uit het tegendeel te bewijzen.”

Gevoelig

Alleen de VVD bleek gevoelig voor de argumenten van haar eigen staatssecretaris. De overige partijen, waaronder ook de tegenstemmers CDA en Unie 55+, toonden zich geirriteerd door de standvastigheid van Linschoten en zijn onwil om mee te gaan met een toch vrij grote Kamermeerderheid.

Niet duidelijk werd wat er nu gaat gebeuren. Een voorstel van Linschoten om de verboden op te heffen en een jaar lang onderzoek te doen naar de effecten ervan strandde, evenals het voorstel van Vreeman om de verboden te laten voortbestaan en onderzoek te doen naar de effecten van afschaffing ervan.

Vreeman verklaarde na afloop dat er in ieder geval nader overleg moet worden gevoerd. “We moeten eerst maar eens nadenken over de nu ontstane situatie en de argumenten die de staatssecretaris heeft aangedragen.”

Een motie van afkeuring is wat hem betreft geenszins aan de orde.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels