nieuws

Kabinet akkoord met nadere uitwerking van Brabant-Limburg

bouwbreed Premium

Het kabinet is akkoord gegaan met het Plan van Aanpak en het bestuursakkoord Nadere Uitwerking Brabant Limburg (NUBL). Doel van dit NUBL-po is herstel van de dynamiek van de agrarische sector en verbetering van de leefomgeving.

De Nadere Uitwerking bevat onder andere poen voor mest en ammoniak, water, natuur en landschap, recreatie en vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. In de bestuursovereenkomst zijn de ministeries van VROM, Landbouw en Verkeer en Waterstaat en de provincies Noord-Brabant en Limburg de betrokken partijen.

De looptijd van NUBL is zes jaar (tot en met 2002) en de totale uitvoeringskosten bedragen ruim f. 250 miljoen. Hiervan nemen de convenantpartners ongeveer f. 70 miljoen voor hun rekening. De overige kosten komen voor rekening van de andere overheden en de maatschappelijke organisaties.

Reageer op dit artikel