nieuws

Haags Paul Krugerplein dit jaar op de schop

bouwbreed Premium

Het Paul Krugerplein in het hart van de Haagse stadsvernieuwingswijk Transvaalkwartier wordt heringericht. Het drukke maar vooral ook rommelig ogende plein moet volgens de plannen weer een echt plein of, zoals dat zo fraai heet, verblijfsruimte worden. De hoofdmoot van de herinrichting die in twee fasen zal worden uitgevoerd bestaat uit de aanpak van de verkeerswegen en tramverbindingen over het plein en de realisering van parkeergelegenheid. Met de uitvoering is ruim f. 1,6 miljoen gemoeid.

De Haagse raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing moet zich volgende week buigen over de herinrichtingsvoorstellen voor het Paul Krugerplein. Het het gaat hier op een zogenoemd typisch Haagse plein dat volgens het Uitbreidingsplan uit 1903 van de toenmalige directeur Gemeentewerken L.A. Lindo is aangelegd.

In totaal komen zes straten op het plein uit. “De onsamenhangende vorm en de magere architectonische kwaliteit van de wanden van het plein leveren een pover beeld op, dat door de rommelige inrichting zo mogelijk nog wordt benadrukt. De druk van verschillende soorten vervoermiddelen waaronder twee tramlijnen heeft geleid tot een sterk versnipperde ruimte die met een overmaat aan straatmeubilair is volgezet. Kiosken, abri’s, banken, trafo’s, glasbakken en luifels strijden om de aandacht”, zo schetst het Haagse college van B en W in het raadsvoorstel de somberheid van het Paul Krugerplein.

Herkenbaarheid

Uitgangspunt van de herinrichting van het plein is dat er meer samenhang komt en de ruimte als een geheel zal worden ervaren. Als moeilijkheid vormde de aanwezigheid van de tramverbindingen en wegen die uit oogpunt van herkenbaarheid en verkeersveiligheid een doorsnijding van het plein blijven vormen. Volgens de nu gelanceerde plannen moet het nieuwe Paul Krugerplein zoveel mogelijk worden opgeschoond en op trottoirniveau worden heringericht Daarbij wordt als belangrijke kanttekening geplaatst dat de verkeerswegen en de tramlijnen een zo klein mogelijke uitsnede in het nieuwe plein zullen gaan vormen. In verband met het handhaven van zichtlijnen en de aanwezige bomenrij in de straten rondom het plein komen er slechts drie bomen terug. De beide elektriciteitshuisjes moeten uit financiele en technische overwegingen blijven staan. Wel wordt bekeken in hoeverre een trafo in een nieuw te bouwen kiosk kan worden geintegreerd. Nieuwe bestrating in de vorm van een donkere klinker moet het plein vervolgens meer een gezicht geven. Verder wordt voorgesteld om op beide pleindelen een bijzondere als kunstobject vormgegeven lichtarmatuur te plaatsen.

Omdat het plein door zijn ligging in het wijkwinkelcentrum een rol vervult voor parkerende winkelbezoekers bleek een autovrij Paul Krugerplein niet tot de mogelijkheden te behoren. Daarbij komt dat op het plein een nieuwe supermarkt zal worden gevestigd die naast laad- en losmogelijkheden ook over parkeergelegenheid moet ke beschikken. In de plannen zijn hiervoor voorzieningen getroffen.

Twee fasen

Het is de bedoeling dat de voorstellen in twee fasen worden uitgevoerd. De eerste fase, waarmee na goedkeuring van de gemeenteraad eind van dit jaar zal worden begonnen, behelst eigenlijk alle voorkomende herinrichtingswerkzaamheden.

De tweede fase voorziet in het leiden van het autoverkeer in beide richtingen over een na verplaatsing van de tramhaltes versmalde trambaan.

Dit voornemen stuit overigens op bezwaren van de ondernemers op de Paul Krugerlaan die vrezen voor een sterk verminderde doorstroming van het autoverkeer en de kans op opstoppingen.

Evaluatie

Daarom is afgesproken om in 1998 voordat de tweede fase zal worden uitgewerkt een evaluatie te houden waarbij aspecten als ruimte en veiligheid aan de orde zullen komen. Overigens zal pas rond 2002 met de realisering van de tweede fase worden begonnen. Belangrijkste reden hiervoor is dat de tramrails pas dan aan vernieuwing toe zijn en het te duur is om het Paul Krugerplein definitief in te richten.

Met de plannen zoals die nu op stapel staan is f. 1,6 miljoen gemoeid. Dit is overigens exclusief de kosten die gemoeid zijn met de vernieuwing van de tramrails.

Het Paul Krugerplein vormt een druk maar vooral ook rommelig hart in de Haagse stadsvernieuwingswijk Transvaal.

Peter van Mulken

Reageer op dit artikel