nieuws

Haaglanden: snel duidelijkheid over goedkoop bouwen

bouwbreed Premium

Het stadsgewest Haaglanden wil vooruitlopend op het volkshuisvestingsplan op korte termijn afspraken met corporaties maken over de bouw van goedkope woningen op Vinex-locaties. “De ontwikkelingen rond de Vinex-locaties gaan nu zo snel dat er nu afspraken met elkaar worden gemaakt”, aldus J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart portefeuillehouder Volkshuisvesting van het stadsgewest Haaglanden.

Zij reageert daarmee op de gisteren gepresenteerde notitie van het Overlegorgaan Sociale Verhuurders Stadsgewest Haaglanden (OSVSH) waarin de corporaties zich ongerust maken over het uitblijven van afspraken over goedkope woningbouw in het stadsgewest. Het overlegorgaan waarbij alle 34 Haaglandse woningcorporaties zijn aangesloten, klagen in de notities over te weinig aandacht voor hun in oktober gelanceerde plan om de geplande dertig procent sociale huurwoningen op de Vinex-locaties te realiseren.

Voorbarig

Dit plan, voortvloeiend uit het Nationaal Programma Volkshuisvesting van de Nationale Woningraad en het NCIV, voorziet in de bouw van 15000 sociale huurwoningen bereikbaar met individuele huursubsidie waarvan 5000 in de categorie extra goedkoop. “Voor die 5000 woningen zijn de corporaties bereid substantieel eigen reserves in te zetten. Op dit integrale aanbod is, tot op heden, niet door de gezamenlijk bouwende gemeenten gereageerd. Integendeel, sommige individuele wethouders Volkshuisvesting trekken publiekelijk de inzet van Haaglandse woningcorporaties in twijfel”, aldus het overlegorgaan.

Mevrouw Bijsterveldt noemt de notitie enigszins voorbarig. “Momenteel wordt er onder leiding van professor Priemus hard gewerkt aan de totstandkoming van het volkshuisvestingsplan. Daarin zouden onder andere de afspraken met betrekking tot de sociale woningbouw op Vinex-locaties worden vastgesteld. Bij het opstellen van dit plan zijn ook de corporaties betrokken. In december is al geconstateerd dat de ontwikkelingen rond de Vinex-locaties in een stroomversnelling zijn geraakt. Vandaar dat nu is besloten om op korte termijn concrete afspraken over de goedkope woningbouw te maken. Dus vooruitlopend op het volkshuisvestingsplan omdat, wanneer je daar op wacht, je het gevaar loopt dat de actualiteit het al heeft ingehaald. Maar ook hier is het overlegorgaan bij betrokken.”

Bijeenkomst

J. Over de Vest, waarnemend voorzitter van het overlegorgaan is het met de woorden van Bijsterveldt niet eens. “Het gaat er om dat er daadwerkelijk en concreet naar het plan wordt gekeken, en niet zoals nu gebeurt dat individuele gemeenten al afspraken maken die straks wellicht haaks staan op de gezamenlijke voornemens.

Daarbij moet er ook meer aandacht komen voor de relatie Vinex-locaties en binnenstedelijke gebieden”, aldus Over de Vest. Vandaag hebben vertegenwoordigers van alle Haaglandse corporaties samen met de betrokken volkshuisvestingswethouders in het provinciehuis in Den Haag een besloten bijeenkomst over de mogelijkheden van goedkoop bouwen op Vinex-locaties. “Dan moet maar eens goed duidelijk worden wat we voor elkaar ke betekenen”, zo benadrukt de waarnemend voorzitter van het OSVSH.

Reageer op dit artikel