nieuws

Gelderland aan de slag met Europees geld

bouwbreed Premium

Voor de economische stimulering van de regio Arnhem-Nijmegen heeft de Europese Unie geld beschikbaar gesteld ten behoeve van onderzoek. Het geld is afkomstig uit de Europese structuurfondsen EFRO/ESF.

Het pobureau Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) heeft geld gekregen voor het opstellen van een toeristisch recreatieve structuurvisie. Het bedrijfsleven moet de toeristische potenties van dit gebied met de resultaten van dit onderzoek beter gaan benutten en voldoende ruimte reserveren. Het onderzoek vergt zo’n f. 30.000

Het recreatieschap Over-Betuwe krijgt de mogelijkheid om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheden van het strandpark Slijk-Ewijk, in de gemeente Valburg. Het wekken van interesse bij particuliere ondernemingen voor investeringen in dit park is het doel.

Onderzocht wordt in welke omvang het toeristische po precies vorm moet krijgen. Hiertoe worden de bestedingen en overnachtingen van (bovengregionale) toeristen onder de loep genomen. In totaal is hiervoor een kleine f. 40.000 beschikbaar.

De gemeente Arnhem heeft bijna f. 200.000 toegewezen gekregen voor het opvijzelen van het bedrijventerrein Arnhem en de reconstructie van de Driepoortenweg. Dit po maakt deel uit van de uitvoering van de tweede fase van plan Het Broek. In aansluiting op het po Blankenweg, waarvoor ook een EFRO-bijdrage werd verleend, behelst dit po de aanpak van de Driepoortenweg.

Het gaat hier om vernieuwing van de riolering en reconstructie van het wegprofiel. Verwacht wordt dat met dit po 5400 directe arbeidsplaatsen ke worden behouden, het bedrijventerrein wordt gerevitaliseerd, waardoor hier zich naar schatting 188 bedrijven zullen vestigen.

Extra scholing

Tot slot wordt er f. 125.000 uitgetrokken voor aanvullend technisch onderwijs. Als gevolg van voorziene economische groei in dit gebied zal de vraag naar werkenmers toenemen. Nog steeds is er echter sprake van moeilijk vervulbare vacatures voor specifieke functies in de technische sector.

Met extra scholing van personeel en door een beroep te doen op werklozen moet deze kloof voor een deel worden overbrugd. Van het geld zullen scholingstechnieken worden ontwikkeld en zal beter inzicht worden verkregen in de situatie van de arbeidsmarkt op dit punt.

Reageer op dit artikel