nieuws

EIB verwacht val in woningbouwproduktie Bouwnijverheid gaat stabiel jaar tegemoet

bouwbreed

Als de voorspelling van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid uitkomt, wordt 1996 voor de bouw geen spectaculair jaar. Het EIB voorziet over de hele linie zelfs een lichte achteruitgang van het totale produktievolume in geld gemeten van 0,4%. De woningbouwsector maakt daarbij de grootste val, namelijk van een groei met 9% vorig jaar naar een produktievermindering in dit nieuwe jaar van 4%.

Vorig jaar zijn er voor woningen minder bouwvergunningen afgegeven dan in 1994. Omdat een deel van die vergunningen dit jaar nog in concrete woningen moeten worden vertaald en het er naar uitziet dat ook in 1996 stabilisatie van de vergunningafgifte zal plaatsvinden, voorziet het EIB een terugloop van het produktievolume van nieuwe woningen.

Na een groei in 1994 en 1995 met respectievelijk 16 en 9%, zal er dit jaar rekening moeten worden gehouden met een daling van 4%.

Vrije sector

Die geringere activiteit heeft meerdere oorzaken. Het gebrek aan goede bouwlocaties, de op de planning wat achterblijvende ontwikkeling van Vinex-locaties, maar ook de door de overheid vastgestelde geringere behoefte aan woningen zijn er enkele.

De ongesubsidieerde sector maakt een steeds groter deel van de woningbouwproduktie uit. Naar schatting valt 70% van deze ongesubsidieerde woningen in de dure sector en betreft het koopwoningen. De ontwikkeling van de economie in het algemeen en de inkomensontwikkeling zullen daarom eveneens hun invloed in deze sector uitoefenen.

Utiliteitsbouw

De vooruitzichten voor de utiliteitsbouw lijken wat gunstiger te zijn dan vorig jaar. Het EIB schat een groei van het produktievolume in met 3% ten opzichte van 1995.

Vooral de bouw van agrarische gebouwen kan zich met een groei van 1,3% ten opzichte van vorig jaar (toen er nog een produktiedaling met 5,5% moest worden geconstateerd) weer wat herstellen.

Ook de realisatie van gebouwen voor de nijverheid, die vorig jaar nog een produktievermindering van bijna 5% liet zien, komt naar inschatting van het EIB dit jaar met 1,8% in de plus te staan.

Gezien de nog altijd gunstige ontwikkeling van de economie durft het Economische Instituut voor de Bouw voor dit jaar een groei van de produktie van gebouwen voor handel, verkeer en diensten te voorspellen van 5,4%. En dat ondanks de situatie op de kantorenmarkt, die er volgens een onderzoek van DTZ Zadelhoff Makelaars poontwikkelaars er toe heeft gebracht om voor meer dan een miljoen vierkante meters aan plannen niet te realiseren.

In de publieke sector van de utiliteitsbouw wordt de meeste activiteit geconcentreerd in de bouw van gebouwen voor justitie, zowel gerechtsgebouwen als gevangenissen.

De deelsector Gebouwen voor onderwijs zal nog een groei van 1,8% laten zien doordat het voortgezet onderwijs kan profiteren van een investeringsimpuls.

Gww-sector

Het jaar 1996 hoeft voor de gww-sector met een voorspelde groei van 3% in geld gemeten niet slecht uit te pakken. Maar al voor 1995 werd een sterke stijging van produktievolume verwacht, terwijl de uiteindelijke groei niet groter bleek dan 2%.

Niettemin kan het EIB met een groei van 3% in de gww-sector het gelijk wel eens aan zijn kant krijgen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek liet namelijk weten dat opdrachtgevers van gww-werken denken dat er in 1996 voor bijna f. 18 miljard zal worden geproduceerd. En dat zou een groei van ca. 5% betekenen.

Maar ook voor deze sector zijn er nog wat onzekerheden. Weliswaar staan de uitbreiding van Schiphol, de gedeeltelijke aanleg van de Betuwelijn en de Hoge Snelheidslijn op het programma, maar de mate waarin daarmee dit jaar een begin zal worden gemaakt is nog moeilijk voorspelbaar.

Milieu-activiteiten

Het EIB voorziet voor baggerbedrijven de milieumarkt als een belangrijke groeimarkt naast het op peil brengen van de onderhoudstoestand van vaarwegen en havens. Ook de produktie door bedrijven in de sector kust- en oeverwerken zal in de komende jaren ke toenemen. Niet alleen omdat nog niet alle geplande dijkversterkingen volgens de Deltawet Grote Rivieren blijken te zijn gerealiseerd, maar ook omdat alle waterkeuringen onder beheer van de waterschappen zijn gekomen, waar een gunstig effect van wordt verwacht.

Reageer op dit artikel