nieuws

Bouwbonden proberen Eerste Kamer nog te bepraten Privatisering van ZW mag werknemers niet duperen

bouwbreed

De bouwbonden van FNV en CNV doen dinsdag een laatste poging de Eerste Kamer ertoe te bewegen het wetsvoorstel tot afschaffing van de Ziektewet niet te aanvaarden als het kabinet niet enige verbeteringen toezegt. Ongeveer vijftig leden en kaderleden van de bonden zullen op het Binnenhof op ludieke, maar serieus bedoelde wijze aandacht voor deze problematiek vragen.

Deze actie is bedoeld als ondersteuning van een bezoek dat een delegatie van de vakcentrales die zelfde morgen brengt aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zekerheid.

De bonden gaan de Eerste Kamerleden vragen er voor te zorgen dat de wijze waarop aanstellingskeuringen moeten worden verricht wettelijk zal worden vastgelegd. Gevreesd wordt namelijk dat werkgevers in hun personeelsbeleid gaan selecteren op gezondheid en daartoe de keuringen gaan misbruiken.

Op die wijze, aldus de bonden, dreigt er een tweedeling te ontstaan in de samenleving van gezonde en niet-gezonde werknemers. “Alleen de gezonde werknemers zouden dan nog kansen krijgen op de arbeidsmarkt. En werknemers met een zeker ziekteverleden komen buiten het arbeidsproces te staan.”

Behalve een wettelijke regeling van de aanstellingskeuringen, eisen de bonden ook dat artsen en werkgevers zich bij aanstellingskeuringen houden aan een daartoe opgesteld protocol. Dergelijke keuringen zouden alleen mogen worden toegestaan wanneer dat voor een goede vervulling van de functie absoluut noodzakelijk is.

Onafhankelijk

Artsen dienen zich onder alle omstandigheden onafhankelijk op te stellen, niet alleen bij de aanstellingskeuring, maar ook bij het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid van werknemers die zich ziek hebben gemeld. “Een advies om het werk al dan niet te hervatten dient gebaseerd te zijn op medische gegevens en zonder enige druk van de werkgever tot stand te komen.”

Sollicitanten moeten naar de mening van de bonden de vrijheid hebben om geen antwoord te geven op medische vragen, die voor de uitoefening van de functie er niet toe doen. Dat staat allemaal te lezen in een pamflet, dat de bonden inmiddels aan hun leden hebben uitgereikt.

Cao-regelingen

Daarin staat ook te lezen dat de bonden afspraken tussen sociale partners willen maken over herverzekering van de ziekterisico’s. Die afspraken zouden algemeen verbindend moeten worden verklaard.

In de bouwcao is al opgenomen dat werkgevers verplicht zijn niet 70 procent van het loon, maar 100 procent door te betalen. Het wordt werknemers afgeraden in te gaan op mogelijke voorstellen van individuele werkgevers om deze afspraak open te breken en akkoord te gaan met een eigen bedrijfsregeling voor de uitkering bij ziekte.

Niet is uitgesloten dat aan werknemers een financiele bijdrage wordt gevraagd. Werkgevers in de timmerindustrie hebben ter vernieuwing van de daar van kracht zijnde cao al voorgesteld dat werknemers een bijdrage in de premie gaan betalen.

Bij een verzuim van 3-6 procent willen ze een premiebijdrage van 1 procent, bij een verzuimpercentage van 6 tot 9 een bijdrage van 2 procent en bij een nog hoger verzuim een bijdrage van 3 procent.

De verzekeringsmaatschappij van het Sociaal Fonds Schildersbedrijf heeft bovendien laten weten dat de fiscale wetgeving in ons land niet is ingericht op privatisering van de Ziektewet. Bedrijfsverenigingen mochten er grote reserves op na houden om grote premiefluctuaties te voorkomen. Maar nu verzekeringen de risico’s moeten gaan afdekken wordt slechts een vrijstelling verleend voor een bescheiden premie-egalisatiereserve.

Reserves

En juist voor verzekering van het ziekteverzuim zijn reserves van groot belang. Zonder aanwezigheid van de egalisatiereserve zouden de ZW-premies voor de hele schilders- en afwerkingsbedrjfstak al hebben ke fluctueren tussen de 16 en 24 procent van jaar op jaar.

En per bedrijf ke die verschillen nog veel groter zijn, afhankelijk van de omvang. Dat gaat des te meer spelen nu door privatisering van de Ziektewet de premies veel sterker dan voorheen geent worden op het verzuim per bedrijf. NV Schadeverzekeringsmaatschappij SFB denkt dat vooral bij het midden- en kleinbedrijf van jaar tot jaar het verzuim, soms door een enkel incident, zeer sterk kan schommelen.

Reageer op dit artikel