nieuws

Betonnen delen Sonttunnel op maaiveldniveau gemaakt

bouwbreed

De betonnen elementen voor de afgezonken tunnel onder de Drogden in de Sont worden gemaakt in Nordhavnen in het noordelijke deel van de haven van Kopenhagen. Dat gebeurt in den droge, maar niet op de bodem van een bouwdok dat daarna onder water wordt gezet. Ontgraven van zo’n dok voor de 20 elementen, elk met een lengte van 175 m en een breedte van 40 m, zou een te grote belasting voor het milieu zijn. De tunnelelementen worden op maaiveldniveau gemaakt.

De aanleg van een afgezonken tunnel van 3750 m onder de Drogden, de stroomgeul langs Denemarken in de Sont tussen Denemarken en Zweden, is onderdeel van het Sont-po voor aanleg van een vaste oeververbinding tussen deze twee landen. De dwarsdoorsnede van de tunnel heeft afmetingen van 40 x 8 m. Daarin worden vijf tunnelbuizen ondergebracht. Twee voor een autoweg met twee stroken per rijbaan met daartussen een buis voor diensten en twee tunnelbuizen met enkelspoor voor treinverkeer. In het jaar 2000 zullen auto’s en treinen gebruik ke maken van de tunnel en van de brugverbinding over de oostelijke vaargeul over de Sont bij het vaste land van Zweden.

De tunnel wordt aangelegd door de internationale aannemerscombinatie Oresund Tunnel Contractors (OTC) waarin het Nederlandse Boskalis Westminster Dredging BV deelneemt. De combinatie heeft onlangs besloten de produktie van de betonnen tunnelelementen te situeren in de noordelijke sector van de haven van Kopenhagen. In Nordhavnen wordt door OTC een gebied van 30 hectare ingericht als produktieterrein. Binnenkort zal met de inrichting van het terrein en de aanleg van de produktiefaciliteiten worden begonnen.

De eerste kantoren in Nordhavnen voor aannemer OTC en opdrachtgever entresundskonsortiet moeten per1 januari 1996 gereed zijn. De betonfabriek zelf gaat in september 1996 met de feitelijke produktie van de betonnen tunnelelementen beginnen. De eerste daarvan zullen in de zomer van 1997 worden afgezonken in een sleuf die in de bodem van de Drogden wordt gebaggerd.

Maaiveldniveau

De tunnelelementen worden opgebouwd uit segmenten die onder gecontroleerde omstandigheden in een betonfabriek op het terrein in Nordhavnen worden gemaakt. Produktie geschiedt op het land boven zeeniveau. Het gaat om een produktiefaciliteit met twee produktiestraten. Als een segment klaar is wordt dit in zijn geheel uit de fabriek langs de produktielijn verplaatst om ruimte te maken voor fabricage maken van een nieuw segment.

Als acht segmenten zijn gemaakt – en verplaatst – worden deze tot een tunnelelement samengesteld. De tunnelelementen staan dan op maaiveldniveau van de betonfabriek. De elementen moeten verplaatst worden naar een locatie in de produktielijn voor verdere afbouw. Dat moet tevens een locatie zijn vanwaar ze versleept ke worden. De elementen moeten dus van het maaiveld naar een situatie worden gebracht waarin ze drijven op het waterniveau van de Nordhavnen.

Opdrijven

Om de elementen van maaiveldniveau naar zeeniveau te krijgen zijn de delen van de produktielijn op maaiveld waar de elementen worden samengesteld en de plaats waar de elementen worden afgebouwd omringd met een dijk met een hoogte van 10m. Aan weerszijden van de produktielijn komen sluisdeuren. Door deze aan beide zijden te sluiten ontstaat een ondiepe bassin van ongeveer 29.000 m2. Het daarnaast gelegen bassin is diep en heeft een oppervlakte van ongeveer 31.000m2.

De elementen ke dan vanaf maaiveld niveau worden opgedreven. Ze zijn dan drijvend te verplaatsen tot boven het afbouwgedeelte. Dat is uitgebaggerd tot een diepte van 9,25 m onder waterniveau van de haven. Daar worden ze op de bodem neergezet om verder te worden afgebouwd.

Buiten de sluisdeur in het diepe bassin wordt een kanaal gebaggerd met een lengte van 250 m. Hier worden tunnelelementen geparkeerd in afwachting van de sleepreis naar het tunneltrace bij Kastrup.

Milieu-effect

Met de gekozen fabricagemethode is een aanzienlijke beperking van de effecten op het milieu bereikt. De ontgravingen voor de sluiskom zijn slechts een kwart van wat nodig zou zijn voor het maken van een conventioneel bouwdok waarin zes tot acht elementen in den droge worden gemaakt die daarna ke worden opgedreven. Te denken valt hierbij aan het bouwdok in Barendrecht waar onder andere de tunnelelementen voor de Wijkertunnel en de spoortunnel in Rotterdam zijn gemaakt. Het tunnelpo van OTC moet in 2000 klaar zijn.

Reageer op dit artikel