nieuws

Aanpak knooppunt ‘Witte Hoek’ vergt f. 3,25 miljoen

bouwbreed

Het overbelaste wegenknooppunt ‘Witte Hoek’ in de gemeente Meerssen wordt ingrijpend gereconstrueerd. Het plan behelst realisering van een verkeersplein, aanleg van rioleringen, bodemsanering en tot stand brengen van een busknooppunt annex carpoolplaats. Uitvoering van het po kost f. 3,25 miljoen

Het betreffende knooppunt is in feite de aansluiting van de N586 (Maastrichterweg)-Ambyerstraat-Klinkenberg in Rothem en is een belangrijke schakel in de verbinding tussen twee autosnelwegen, te weten A2 en A79.

Het is volgens de provincie “al geruime tijd een knelpunt voor het verkeer”. Gesproken wordt van “onoverzichtelijkheid”. Met name voor (brom)fietsers is sprake van een gevaarlijke situatie.

Urgent po

Het gereedkomen van de aansluiting Houthemerweg (N587) met de A79 heeft een toename van het verkeer op dit kruispunt tot gevolg gehad. Voorgenomen maatregelen van de gemeente om het centrum van Meerssen autoluw te maken zal volgens de provincie “een verdere belasting van dit knooppunt geven, terwijl de huidige capaciteit al ontoereikend is”.

Mede gezien de omstandigheid dat de koppeling tussen A2 en A29 naar verwachting eerst na het jaar 2000 zal ke worden gemaakt, wordt volgens de provincie “reconstructie van het knooppunt urgent”.

Een pogroep van Rijkswaterstaat, provincie en gemeente heeft plannen ontwikkeld, waarin de aanleg van een grote rotonde met daarbij 23 parkeerplaatsen (kosten f. 1,42 miljoen) centraal staat. Eerst zal overigens de bodem gesaneerd moeten worden, want die is vervuild. Bovendien moet het rioleringspo Klinkenberg worden uitgevoerd (kosten f. 1,32 miljoen). Tevens wordt de reconstructie aangegrepen om een busknooppunt annex carpoolterrein te realiseren. Van de totale investering komt f. 882.000 voor rekening van de provincie.

Reageer op dit artikel