nieuws

Flevoland wil totaalpakket voor ophoging bouwtaak

bouwbreed

Wanneer Almere onverhoopt een verhoogde Vinex-taakstelling krijgt, wil de provincie Flevoland een compleet pakket dat naast woningen bestaat uit werkgelegenheid, voorzieningen en infrastructuur. Daarbij streeft de provincie ook naar een meer evenwichtige opbouw van de steden als Almere en Lelystad. Meer aandacht voor goedkope woningbouw is van belang.

Dat stellen gedeputeerde staten van Flevoland in de beleidstoelichting en meerjarenraming 1997-1999. Met name het aspect van woningdifferentiatie wordt door GS tot speerpunt in het uit te stippelen volkshuisvestingsbeleid verheven.

Uit het jongste woningmarktonderzoek blijkt dat wonen in Flevoland als aantrekkelijk wordt ervaren en tevens grote aantrekkingskracht uitoefent op woningzoekenden van buiten de provincie.

“De omvangrijke instroom op de woningmarkt betreft echter vooral tweepersoonshuishoudens met een inkomen boven het provinciaal gemiddelde, die vaak via een dure huurwoning doorstromen naar een koopwoning. Het positieve beeld heeft echter een keerzijde. Namelijk in de constatering dat de hoge woonlasten voor inwoners met lage inkomens reden zijn te willen verhuizen naar een goedkopere huurwoning en daarvoor al gauw aangewezen zijn op de woningmarkt buiten Flevoland”, aldus het provinciebestuur in het beleidsprogramma.

Er moet dan ook, zo benadrukken GS, meer aandacht komen voor het zoeken naar een goed evenwicht tussen de instroom van woningzoekenden van buiten de provincie en de opvang van de eigen woningbehoefte.

De provincie Flevoland heeft te weinig goedkopere huur- en koopwoningen voor de lagere inkomensgroepen. Het is ook dit segment met daaraan toegevoegd de jongeren- en ouderenhuisvesting, die in de visie van GS bijzondere aandacht verdiend.

Betaalbaar

“De provincie zal zich ook in de komende Statenperiode blijven inzetten voor goedkope en betaalbare woningbouw. Daarvoor worden in de provinciale begroting structureel middelen vrijgemaakt. Samen met de gemeenten en corporaties zullen verder voorstellen worden ontwikkeld om de nieuwbouw betaalbaar te houden”, aldus GS in de beleidsbeschouwing.

In het verder te voeren huisvestingsbeleid wil de provincie de nadruk leggen op het afstemmen van de programmering op de reele behoefte maar ook op onderzoek naar mogelijkheden om het niveau van de Flevolandse woningproduktie minder afhankelijk te maken van de jaarlijkse verdeling van budgetten.

Infrastructuur

Omdat steeds meer omliggende provincies een beroep doen op de (bouw)ruimte van Flevoland vindt het provinciebestuur dat daar iets tegenover moet staan. Daarbij denken GS aan een totaalpakket van werkgelegenheid, voorzieningen en infrastructuur. “Ook bij een eventuele ophoging van de Vinex-taakstelling (Almere moet tot 2005 minimaal 30.000 woningen wegzetten) zal dat onze inzet zijn”, aldus GS.

Voor wat betreft de infrastructuur blijven GS zich de komende periode inzetten voor de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn. Maar ook de Hanzelijn krijgt de nodige aandacht: “De procedure in het kader van de Tracewet wordt op de voet gevolgd zowel qua inhoud als qua tempo. Het streven is om in het jaar 2000 de werkzaamheden voor de uitvoering te starten”, aldus GS.

Plan

Ook op het gebied van de aanleg van wegen wil Flevoland zich niet onbetuigd laten. Voor de periode 1996 – 1999 wordt door het provinciebestuur f. 16 miljoen voor het onderhoud van de wegen uitgetrokken.

Wel heeft het provinciebestuur het voornemen om een meerjareninvesteringsplan voor de aanleg en onderhoud van wegen op te stellen.

Een dergelijke plan moet het traject voor de komende tien tot vijftien jaar beslaan als het gaat om de financiering van de aanleg en onderhoud van wegen. “Dit”, zo verduidelijken gedeputeerde staten, “om te voorkomen dat op termijn financiele knelpunten gaan ontstaan. Het gaat dan om een toekomstverkenning voor het grootschalige onderhoud van waarop vervolgens een meerjareninvesteringsplan wegen kan worden afgestemd.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels