nieuws

Goede infrastructuur bestrijdt werkloosheid

bouwbreed

“Het is onder meer een goede infrastructuur die bedrijven doet besluiten zich buiten de Berlijnse regio in Brandenburg te vestigen. De deelstaat moet om die reden meer dan ruime aandacht geven aan de realisatie van die infrastructuur. Op die manier kan de regering met meer succes de werkloosheid bestrijden.”

Aldus minister H. Meyer voor stedebouw, woningwezen en verkeer van de Duitse deelstaat Brandenburg in een gesprek met deze krant. Meyer bezocht met een parlementaire delegatie Nederland op uitnodiging van het Exportplatform VROM.

“We ondervinden echter grote problemen met de aanpak van de infrastructuur”, legt Meyer uit. “In het geval van de grotere werken krijgen we te maken met de invloed van bijvoorbeeld milieugroepen en organisaties van belanghebbende burgers. Mede daardoor loopt de verbreding tot zes rijbanen van autosnelwegen vertraging op. Hetzelfde doet zich voor bij de uitbreiding van de waterwegen. In eerste instantie moeten die een verbinding leggen tussen het Roergebied en Berlijn en in tweede Berlijn verbinden met Stettin. Daarbij vergt het achterstallige onderhoud aan andere wegen de nodige aandacht. Te denken valt aan de vele bruggen die gebouwd zijn voor vrachtwagens van 18 tot hooguit 25 ton en waarover momenteel trucks van soms meer dan 50 ton rijden. Brandenburg beschikt daarbij over een groot aantal wegen die het huidige verkeersaanbod niet ke verwerken. Het wegwerken van die tekortkomingen zal enkele tientallen jaren vergen.”

Magneettrein

“Brandenburg concentreert zich voorlopig op de realisatie van conventionele infrastructuur”, licht Meyer toe. “De aanleg van een trace voor de magneettrein Transrapid hoeft om die reden niet te rekenen op een overheidsbijdrage. Dat verkeerssysteem brengt voor- en tegenstanders nog steeds in gelijke mate in beweging. De tegenstanders vinden dat de voorgerekende cijfers over het passagiersaanbod niet kloppen en dat daarmee de bodem uit het beoogde rendement valt. Het valt echter niet te ontkennen dat de ontwikkeling van een systeem als de Transrapid een niet onbelangrijke bijdrage levert aan de Duitse export zodra de industrie over kan gaan tot levering. In het binnenland biedt een snel verkeerssysteem ook een stimulans aan de gang van zaken. Of de Transrapid er daadwerkelijk komt ligt aan de regering in Bonn. Brandenburg kan bij het volgen van de procedures voor onder meer het vaststellen van het traject zijdelings bezwaren opperen en aanpassingen voorstellen.”

Alles bij elkaar genomen zou ik het een slechte zaak vinden als de deelstaat de realisatie zou tegenhouden”, zegt Meyer. “Dat laat niet onverlet dat er nogal wat onvolkomenheden aan de Transrapid kleven en dat ik ook niet voor de volle honderd procent overtuigd ben van de economische haalbaarheid. Daarbij had ik liever een ander trace voor het proefpo gezien. Te denken valt dan aan een verbinding tussen het Roergebied, Hannover en Berlijn of beter nog een verbinding tussen Amsterdam, Roergebied, Hannover, Berlijn en Warschau. In het geval van Berlijn dient er dan in elk geval een aftakking naar de nieuwe luchthaven te komen. Een optie waar Bonn zich vooralsnog niet zo druk over maakt. Dat kost weliswaar beduidend meer maar het rendement neemt evenredig toe. Daarbij valt er aan de techniek nog wel iets te verbeteren. Een eensluidend investeringsbedrag voor de Transrapid heb ik tot op heden nog niet gezien. Telkens weer loopt de omvang van de benodigde middelen op.”

Luchthaven

“Rond de aanleg van de genoemde nieuwe luchthaven doen zich grote moeilijkheden voor”, stelt Meyer. “Het gaat dan om de realisatie van een grote luchthaven zuidelijk van Berlijn die de concurrentie aangaat met Schiphol. In de loop van dit jaar moet over die laatste kwestie een besluit vallen. Het gaat daarbij om de locaties Schonefeld en Sperenberg. De ruimtelijke ordening hecht veel waarde aan het beschermen van de bevolking. In de regio van Schonefeld wonen om en nabij 100.000 mensen. De vliegveldwerken vereisen de verhuizing an zo’n 1000 tot 1500 mensen. In het geval van Sperenberg richt de aandacht zich vooral op de natuurbescherming. De regering in Bonn streeft daarbij naar de meest goedkope oplossing . Schonefeld biedt daarvoor de beste kansen omdat een deel van de benodigde ontsluiting reeds aanwezig is.”

“Brandenburg denkt vooral aan de ontwikkeling van Sperenberg”, legt Meyer uit. “Temeer omdat daarmee een belangrijke stimulans ontstaat voor de regio ten zuiden van Berlijn. Dat gegeven rechtvaardigt de hogere investeringskosten. Berlijn kwam nog niet tot een eensluidend oordeel. Het besef groeit dat Schonefeld over een jaar of twintig nagenoeg in de binnenstad ligt met alle problemen van dien. Het ligt nu in de bedoeling Schonefeld tot aan 2010 verder te ontwikkelen en tegelijkertijd plannen te maken voor een andere luchthaven. Het besluit daarover valt op 26 juni van dit jaar. De ontsluiting van Sperenberg zal minder problemen opleveren dan men over het geheel genomen verwacht. Er ligt bijvoorbeeld al een station waar de ICE stopt terwijl het gemakkelijker is een verbinding met Berlijn te maken. Het traject tussen Schonefeld en Berlijn laat zich moeilijk uitbreiden. De keuze voor Sperenberg zal ook bij particuliere investeerders meer weerklank vinden dat die voor Schonefeld. Mede daardoor ontstaat er ook een betere dekking voor de meerkosten.”

Particulier

“Het particuliere bedrijf zal zeker te vinden zijn voor medefinanciering van poen inzake verkeer en vervoer”, denkt Meyer. “Ondernemers in Berlijn en Brandenburg hebben hoe dan ook voordeel van een vliegveld dat 24 uur per dag in bedrijf is en over moderne (verkeers) voorzieningen beschikt. In het geval van Sperenberg kan zoiets in een keer en meteen goed van de grond komen tegen een doorlopende aanpassing aan de omstandigheden in Schonefeld. Een luchthaven brengt meer activiteiten met zich mee dan alleen het transport van reizigers en goederen. Het gaat ook om dienstverlening op allerlei gebied wat de werkgelegenheid zeker niet zal schaden. Toegegeven, het levert niet uitsluitend hoogwaardige banen op al zal er zeker een grote vraag ontstaan naar bijvoorbeeld goed geschoold personeel dat vliegtuigen onderhoudt. De moderne economie veroorzaakt ook een toename in het aanbod van internationale congressen en symposia. Worden die in de omgeving van een luchthaven gehouden dan levert dat een aanzienlijke tijdbesparing voor de bezoekers op. Ook die ontwikkeling zal een banengroei teweeg brengen.”

“In het verlengde van de betere ontsluiting ligt een verdere ontwikkeling van het toerisme in Brandenburg”, vindt Meyer. “Die sector biedt ook redelijke kansen voor het vergroten van de werkgelegenheid al mag je er geen wonderen van verwachten. Het is vooral de industrie die arbeidsplaatsen schept en dat betekent dat we voldoende aandacht moeten geven aan de komst van producerende bedrijven in de regio Berlijn. Een dergelijke industrialisatie ligt ook in het verschiet voor Brandenburgse steden als Frankfurt/ Oder, Cottbus en Neuruppin. Dat voornemen bestrijdt in voldoende mate de werkloosheid. Het aandeel van het toerisme in de werkgelegenheid zal hooguit 5 tot 8 procent belopen. En dat is te laag om er meer dan gemiddelde aandacht voor in te ruimen.”

Verplaatsing

“In de tussentijd vindt er een verhuizing plaats van producerende bedrijven uit het Brandenburgse grensgebied met Berlijn”, zegt Meyer. “Het tempo waarin dat gebeurt komt nog niet overeen met wat ons voor ogen staat. De verplaatsing kan evenwel alleen dan goed op gang komen wanneer elders goede locaties vrijkomen. Dat vereist weer concurrerende grondprijzen en een goede ontsluiting. De aangekondigde fusie tussen Brandenburg en Berlijn moet het vertrouwen van investeerders in deze regio versterken en dat kan weer bijdragen aan een snellere verspreiding van de bedrijvigheid.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels