nieuws

Van Harinxmakanaal in toekomst wellicht verlegd

bouwbreed

De drie provincies in het Noorden sluiten niet uit dat het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden op termijn verlegd moet worden als gevolg van het toegenomen scheepvaart- en autoverkeer. De kosten ke oplopen tot f. 800 miljoen, zo staat in de notitie Ruimte voor Groei. Op basis van deze notitie wordt binnenkort overleg gevoerd met de rijksoverheid.

Vanwege de geplande woninguitbreiding in Leeuwarden en de komst van nieuwe bedrijfsterreinen, voorzien de provincies grote verkeersproblemen. Mogelijke oplossingen die worden aangedragen zijn het verhogen van bestaande bruggen, de aanleg van nieuwe bruggen, realisering van aquaducten en het verleggen van het Van Harinxmakanaal in zuidelijke richting. Al deze maatregelen worden vooral na het jaar 2005 actueel, zo verwachten de provincies.

Behalve verlegging van het Van Harinxmakanaal wordt ook nog altijd gesproken over het verleggen van het Prinses Margrietkanaal. Ingenieursbureau Boorsma uit Drachten heeft daarvoor een plan gemaakt. Daarmee wil het bedrijf een bijdrage leveren aan de discussie hoe die gedeeltelijke verplaatsing het best kan worden gerealiseerd.

Geen geld

Boorsma stelt voor het kanaal vanaf de sluis bij Terherne via Jirnsum, Raard en Weidum in noordelijke richting naar Leeuwarden toe te verplaatsen. Eerder kwamen Grontmij en Vastgoed De Friesche Wouden tot de conclusie dat het kanaal het best in zuidelijke richting kan worden verplaatst.

Een omlegging via de noordkant is volgens Boorsma zowel economisch als ruimtelijk beter inpasbaar. De provincie Friesland gaf eerder te kennen dat voor omlegging van het Prinses Margrietkanaal geen geld beschikbaar is.

Reageer op dit artikel