nieuws

PvdA: Tommel en Kohnstamm negeren segregatie-probleem

bouwbreed Premium

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is hevig ontstemd over de wijze waarop staatssecretarissen Tommel en Kohnstamm een bijna Kamerbrede uitspraak over de ruimtelijke segregatie en het ontstaan van inkomenswijken in grote steden naast zich neer hebben gelegd. “Een destructieve interpretatie”, zo vindt PvdA-Kamerlid Duivesteijn.

Het probleem van de ruimtelijke segregatie stond centraal bij de behandeling in de Tweede Kamer van de VROM-begroting voor 1996, eind november.

Mede naar aanleiding van een zorgwekkend rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau vroegen toen vrijwel alle woordvoerders van de diverse fracties aandacht voor het ontstaan van inkomenswijken, gettovorming en ruimtelijke segregatie in de grote steden en op Vinex-locaties.

De PvdA kwam uiteindelijk met een motie, waarin het kabinet wordt gevraagd om een doelgericht plan van aanpak op te stellen om de dreigende problemen het hoofd te bieden. De motie werd door staatssecretaris Tommel “omarmd”, en gezien als een ondersteuning van zijn beleid. Hij kon overigens ook moeilijk anders, omdat een grote Kamermeerderheid van D66, VVD, CDA, GroenLinks, SP, SGP, RPF, GPV en de Groep Nijpels de motie mede had ondertekend.

Reactie

Recent stuurden Tommel en zijn collega van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris Kohnstamm, een brief naar de Tweede Kamer, waarin werd gemeld hoe men dacht om te gaan met de motie. Volgens Duivesteijn wordt “op omzichtige wijze de motie ingepast in het ‘bestaande beleid’, en voorzover dat niet mogelijk is ‘overbodig’ verklaard. De bewindspersonen brengen het vraagstuk van de ruimtelijke segregatie voor wat betreft de volkshuisvesting terug tot een kwestie van gedifferentieerd bouwen.”

Het PvdA-Kamerlid meent dat Tommel en Kohnstamm hiermee voorbij gaan aan de ernst van het probleem. “De interpretatie die de beide bewindspersonen aan de motie geven, moet als destructief worden gezien ten opzichte van de bedoelingen van de motie. Dit is voor de PvdA niet aanvaardbaar.”

Vandaag zal Duivesteijn een nieuwe motie indienen, waarin nog explicieter wordt gevraagd om een pakket van maatregelen ter bestrijding van de ruimtelijke segregatie. Daartoe wordt het debat over de VROM-begroting nog even heropend. “De motie laat zich helder lezen en is dan ook niet voor tweeerlei uitleg vatbaar”, aldus Duivesteijn. “De PvdA verzoekt de regering de motie naar aard en inhoud uit te voeren, nadat deze door de Tweede Kamer is aanvaard.”

Reageer op dit artikel