nieuws

Peel Bandtegel gaat de concurrentie aan Markt biedt beton nog volop kansen

bouwbreed Premium

Hoewel op korte termijn geen spectaculaire groei wordt verwacht biedt de markt voor betonprodukten nog volop kansen. Directeur ing. W.M.H. Verhoeven van Peel Bandtegel Beton is daarvan overtuigd. Om die kansen te ke benutten zijn er in zijn bedrijf aan de Kanaaldijk in Nederweert aanzienlijke investeringen gedaan.

Peel Bandtegel Beton, driekwart eeuw oud, maakt onderdeel uit van de Struyk Groep, die op haar beurt deel uitmaakt van de Ierse CRH Groep. De produktiecapaciteit ligt na de investeringen op 120.000 ton per jaar. “CRH wil zijn marktaandeel in Nederland wel vergroten, maar niet door het stichten van nieuwe bedrijven. Via acquisitie wordt gezocht naar bestaande bedrijven, die passen bij de huidige organisatie.”

Wat Peel Bandtegel Beton betreft is ervoor gekozen de vestiging in Maasbracht te sluiten en de produktie te integreren in Nederweert. De operatie is onlangs voltooid en heeft geen nadelige gevolgen voor de 35 personeelsleden gehad. Er behoefde niemand te worden ontslagen: de meesten konden hun functie behouden, enkelen hebben ander werk gekregen. “En ze behoefden niet te verhuizen, want voor vervoer naar Nederweert wordt gezorgd. Het integratieproces – Noord- en Midden-Limburg hebben toch ieder een andere cultuur – is voorspoedig verlopen. Ik durf met een zekere trots te zeggen dat, nu het investeringsplan is uitgevoerd, we enthousiast de toekomst in kijken en nog tientallen jaren onze partij mee ke blazen.”

Peel Bandtegel Beton produceert betonnen tegels, banden, buizen, putten en kolken. “Ik constateer, dat er een licht teruglopende markt voor trottoirtegels is en ik verwacht niet dat het tij op korte termijn zal keren. De bouwproduktie neemt toch wat af en er is een tendens tot meer hoogbouw en in de open plekken in de steden en dorpen worden woningen gebouwd in plaats dat men een open betegelde ruimte houdt.” En natuurlijk heeft de opdrachtgever ook keus uit alternatieven als betonstenen en gebakken materialen.

“Vanzelfsprekend gaan wij, en met wij bedoel ik de gehele sector, de concurrentie aan, maar wel in een open en sportieve competitie.”Wat de banden betreft maakt Verhoeven onderscheid tussen trottoir- en opsluitbanden. De markt van opsluitbanden is stabiel, maar bij de trottoirbanden ziet hij ruimte bij de toepassing van hulpstukken als bochtbanden, inritelementen en dergelijke. “Bij stedebouwkundige reconstructies in steden en dorpen krijgen de ontwerpers meer vrijheid daarin speelse elementen aan te brengen. Wij ke die ‘specialiteiten’ leveren en ik zie daarin beslist een groeimarkt.”

Riolering

Bij de riolering is er jarenlang een teruggang geweest, maar sinds 1994 is er sprake van stabilisatie. Directeur Verhoeven toont aan dat de toekomst voor de markt van rioleringsbuizen met de daarbij behorende putten (hij spreekt liever over een leidingensysteem) er evenwel helemaal niet gek uitziet.

“De gemeenten zijn verplicht een rioleringsbeheerplan klaar te maken met financiele onderbouwing. Uitgangspunt is dat het aantal lozingen op open water wordt teruggebracht in het belang van het milieu. De gemeenten moeten dus zorgen voor een grotere bergingscapaciteit en dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van grotere buizen of door bassins. Wij hopen natuurlijk dat de gemeenten die investeringen gaan doen, want dat betekent werk voor ons. Ik ben nuchter genoeg om te weten dat ook andere zaken bij de gemeenten aandacht en geld vragen. En het ligt niet altijd voor de hand iets aan de riolering te doen: het is nu eenmaal leuker een bibliotheek te bouwen dan een riolering aan te pakken. Maar eenmaal zal dat toch moeten gebeuren….”

Beter voor milieu

Heel nuchter constateert Verhoeven ook nu dat hij te maken heeft met de collega’s die kunststof en gresbuizen produceren en die ook hun uiterste best zullen doen in die groeimarkt hun partijtje mee te blazen. Met genoegen wijst hij wel op het Levens Cyclus Analyse (LCA) onderzoek dat de Vereniging van Producenten van Betonleidingen heeft laten verrichten door Intron, waaruit bleek dat beton beter voor het milieu is dan andere materialen. “We hopen uiteraard dat de resultaten van het onderzoek door de beslissers worden meegenomen. Maar ja, het komt vaker voor dat we ‘hoera’ voor het milieu roepen tot het moment dat we zelf moeten meebetalen. Dan zijn we wel eens iets genuanceerder dan in onze aanvankelijke principiele opstellng…”

Geleidelijk

Verhoeven is het niet eens met de enige jaren geleden veel gehoorde stelling dat het rioolstelsel van inferieure kwaliteit zou zijn. “Er is echt geen reden om de stormbal te hijsen. Natuurlijk is het goed dat in het kader van een beheerplan goede informatie naar boven komt en vragen als: ‘Moeten we al vervangen of kan het stelsel nog even mee’ ke worden beantwoord. En er zal in de toekomst best wel het nodige moeten gebeuren, maar dat er ineens een enorme hoeveelheid werk op ons afkomt geloof ik niet. Het zal allemaal geleidelijk aan gaan en dat is niet zo slecht, noch voor de portemonnee van de gemeenten, noch voor ons als producenten. Een geleidelijke groei met continuiteit is beter dan een opeenstapeling van werk in een korte periode met het gevaar dat je het niet aankunt.”

Op het gebied van de straatriolering (“onze afdeling Strucom kolken en putafdekkingen”) tenslotte ziet de heer Verhoeven een groeiende afzet, ook al in het kader van milieutechnische bepalingen. De overheid wil namelijk het hemelwater via gekanaliseerde wegen afvoeren en niet Gods water over Gods akker laten lopen. Ook vanaf autosnelwegen wil men het water niet zonder meer de berm in laten lopen maar bijvoorbeeld via kolken af laten voeren. Dat hier voor ons ook werk ligt te wachten is wel duidelijk.”

Produktie Peel Bandtegel Beton geconcentreerd in Nederweert

Peel Bandtegel Beton is ontstaan uit een fusie van twee bedrijven: Betonmaatschappij De Peel en De Bandtegel. De Peel is in 1920 opgericht door Th. Janssen met als commissaris ir. H. Ruyten en wel in Neerkant, een kerkdorp van de gemeente Deurne. Het bedrijf produceerde betonartikelen en bouwde utiliteitswerken, zoals bruggen, sluizen en watertorens. In 1932 werd De Peel verplaatst naar Roermond. De fabriek werd in de oorlog volledig verwoest, maar daarna weer opgebouwd. De vraag naar betonprodukten was zo groot dat werd besloten de bouwwerkzaamheden af te stoten. In 1964 werden gronden aangekocht aan De Zandberg in Nederweert en werd daar op kleine schaal met de produktie begonnen. Omdat men in Roermond in verband met de beeindiging van de erfpacht weg moest werd het gehele bedrijf in de jaren tachtig naar Nederweert overgeplaatst. In 1990 trad De Peel toe tot de Struykgroep.

Ir. Ruyten richtte in 1928 De Bandtegel op met als commissaris Th.Janssen. De fabriek werd gevestigd in Maasbracht en had als hoofdprodukten de betonbanden en -tegels. In 1948 verhuisde De Bandtegel naar Echt aan het Julianakanaal. In 1961 werd een terrein aangekocht aan de Brouwershaven in Maasbracht en enkele jaren later keerde De Bandtegel naar zijn oude gemeente terug.

De Bandtegel trad in 1983 toe tot de Struyk Groep. Vanaf 1990 zijn de twee Limburgse bedrijven samengevoegd onder de naam Peel Bandtegel Beton BV, die onder leiding staat van ing. W.M.H. Verhoeven als algemeen directeur en ing. H.W.J. Klein Schiphorst als technisch directeur. Omdat het door ruimtegebrek niet mogelijk was de vestiging in Maasbracht te laten groeien werd besloten het gehele bedrijf in Nederweert te vestigen. De omvangrijke operatie heeft enkele jaren geduurd en is dit najaar voltooid.

In Nederweert beschikt Peel Bandtegel Beton over drie produktiehallen, een voor riolering, en twee voor bestrating. Er zijn twee doseer- en menginstallaties, alsmede negen produktiemachines voor de vervaardiging van buizen, putten, kolken, banden, tegels en enkele andere produkten met een totale capaciteit van 120.000 ton. Struyk is een van de Nederlandse CRH bedrijven.

Reageer op dit artikel