nieuws

Hilversum krijgt f. 7,1 mln extra uit Gemeentefonds

bouwbreed Premium

De inspectie Financien Lagere Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de regering geadviseerd aan de gemeente Hilversum over het lopende jaar een aanvullende bijdrage van f. 7,1 miljoen uit het Gemeentefonds te verstrekken. Dit in het kader van de artikel-12 procedure. Voorwaarde is wel dat de gemeente volgend jaar f. 4,2 miljoen bezuinigt.

De inspectie concludeert in een analyse dat de gemeente een aantal knelpunten kent dat niet aan haar kan worden toegeschreven: jonge monumenten, rioleringsproblematiek, ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden en verkeerssituatie.

Bij de analyse van de begroting 1995 is echter gebleken dat er per saldo geen sprake is van volgens de artikel 12-praktijk negatieve erkende verstoringen. Geconstateerd is wel dat “het aanmerkelijk financiele probleem in belangrijke mate samenhangt met het gevoerde beleid”.

Meerjarenplan

In oktober dit jaar heeft de gemeente een meerjarenraming voor de periode 1996-2000 gepresenteerd. Voor de opstelling van deze meerjarenraming heeft het gemeentebestuur nadere prioriteiten gesteld. Van de oorspronkelijk ingediende claimlijst van f. 311 miljoen is een bedrag van f. 132 miljoen in de meerjarenraming verwerkt.

De inspectie van het ministerie heeft die meerjarenplanning eveneens geanalyseerd en concludeert dat “in het jaar 2000 de gemeente weer op eigen financiele benen moet ke staan. Dat zal overigens een bijzonder grote inspanning van de gemeente vragen. Het opgelegde bezuinigingsbedrag van f. 4,2 miljoen is daarvoor een eerste aanzet”.

Reageer op dit artikel