nieuws

GS Groningen steken f. 7 mln in woningverbetering

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Groningen willen volgend jaar extra aandacht besteden aan de collectieve aanpak van de particuliere woningverbetering in de zogenoemde vooroorlogse woonwijken. Om dit te bevorderen steekt het provinciebestuur ruim f. 7 miljoen in nieuwe poen. Voor 1996 heeft Groningen in totaal f. 23 miljoen aan stads- en dorpsvernieuwing te verdelen.

In het kader van de stads- en dorpsvernieuwing heeft het college van GS ervoor gekozen hoge prioriteit toe te kennen aan de collectieve aanpak van de particuliere woningverbetering.

Dit beleid, door gemeenten al twee jaar geleden in gang gezet, wordt door de provincie met in totaal f. 7.213.000 gesteund. De provincie zegt te verwachten dat met dit bedrag zo’n kleine driehonderd woningen van eigenaars/bewoners ke worden verbeterd. “De daaruit voortvloeiende investering wordt op f. 18 miljoen geraamd”, aldus het provinciebestuur.

Een andere prioriteit heeft het college van GS gegeven aan integrale stads- en dorpsvernieuwingspoen in vooroorlogse achterstandgebieden. Het gaat hier in hoofdzaak om plannen waarbij sprake is van meerdere activiteiten op het terrein van de stads- en dorpsvernieuwing. Als voorbeeld wordt gegeven het streven van de Groningse gemeente Scheemda om bij de planopzet van het reconstructie- en saneringsplan Havenkom en omgeving het element duurzame stedebouw te integreren.

De provincie steekt volgend jaar in totaal aan f. 3.885.000 in dergelijke projecten.

Knelpunten

Voor de opvang van mogelijke knelpunten is een totaal bedrag van f. 1,3 miljoen gereserveerd. Voor het onderdeel verbetering woonomgeving trekt de provincie f. 1.435.000 uit.

Resteert vervolgens nog een bedrag van f. 9.068.710. Dit gaat op aan de sanering van milieuhinderlijke bedrijven in de woonomgeving, het oplossen van de problematiek in na-oorlogse woonwijken en aan de verbetering van de stedebouwkundige structuur langs kanalen, monden en diepen in het herinrichtingsgebied Oost-Groningen.

Reageer op dit artikel