nieuws

Gemeenten moeten beleid windhinder vastleggen

bouwbreed

Hoge gebouwen zorgen voor verandering van het windklimaat op loopniveau. Op nationaal niveau – in het Bouwbesluit – zijn echter aan windklimaat of windhinder geen eisen gesteld. Gemeenten zouden dat wel ke, maar doen dat tot nu toe niet.

De gemeenten dienen de belangen van de gemeenschap binnen hun grenzen af te wegen tegen die van de direct belanghebbenden bij het bouwplan. Dat gebeurt op het gebied van windklimaat echter te weinig, vindt ir. J.A. Pleysier zoals blijkt zijn voordracht op het symposium ‘Hoogbouw en wind’ in Rotterdam. Logisch zou zijn dat alle verantwoordelijke partijen in het bouwproces zich goed rekenschap geven van de invloed van hoogbouw op het windklimaat op loopniveau. De belangen van de toekomstige gebruiker van het gebouw zijn daarbij evident. Voor een poontwikkelaar liggen de belangen genuanceerder. Toekomstige gebruikers en poontwikkelaars ke zich door een deskundige laten adviseren over de voor hun bouwplan redelijke normen voor het windklimaat. De adviseur zal vaak gebruik maken van de criteria die door TNO zijn voorgesteld.

Voor een gemeente is het wenselijk om een duidelijk vastgesteld beleid te voeren voor het windklimaat op loopniveau. Er zou omschreven ke zijn onder welke voorwaarden uitvoeren van een windtunnelonderzoek noodzakelijk is. Daarbij zou tevens aandacht gegeven moeten zijn aan windhindercriteria, omvang van het onderzoek en de plaats van meetpunten in het plangebied.

Vastleggen

De vier grote gemeenten hebben echter geen normen inzake windhinder in een beleidsnotitie vastgelegd. Bestemmingplannen worden voor stellen van eisen aan het windklimaat op loopniveau niet of nauwelijks gebruikt. Nagenoeg alle windhinderonderzoeken die op aanwijzing van de gemeente worden uitgevoerd, worden verlangd op grond van een artikel 19 procedure. De bureaus die de onderzoeken uitvoeren stellen gewoonlijk de criteria op voor windhinder en voorkomen van gevaarlijke situaties. Gemeenten nemen die veelal zonder discussie over.

Fietsers

Er moeten normen komen voor de beoordeling van windhinder voor fietsers en bromfietsers. De bestaande normen zijn ondermeer afgeleid uit onderzoek van Penwarden dat meer dan twintig jaar geleden is uitgevoerd voor voetgangers. De gevolgen van wind op (brom)fietsers ke zeer groot zijn, vooral waar geen scheiding bestaat tussen langzaam verkeer en snelverkeer.

Reageer op dit artikel