nieuws

Gemeenten letten beter op vervuiling bouwgrond

bouwbreed

Ruim 90 procent van de Nederlandse gemeenten geeft pas dan een bouwvergunning af wanneer duidelijk is dat op de desbetreffende locatie geen vervuiling voorkomt. Over het geheel genomen kwijten de gemeenten zich steeds beter van hun milieutaken, al behoeven bepaalde activiteiten verbetering. Zo dienen bijvoorbeeld kleinere gemeenten te overwegen of samenwerking met andere gemeenten de resultaten inzake duurzaam bouwen vergroot.

Aldus plaatsvervangend hoofdinspecteur Milieuhygiene P. Ververgaert bij de presentatie an het rapport ‘Gemeentelijk Milieubeleid 1995’ van de Inspectie Milieuhygiene.

Op 1 januari 1995 betrok 90 procent van de Nederlandse gemeenten het al dan niet voorkomen van bodemvervuiling in de beslissing voor een bouwvergunning. De overige gemeenten zullen in de komende jaren deze taken eveneens uitvoeren. Regionale inspectie-onderzoeken uit 1994 bij 60 gemeenten in Zuid- en Noord-Holland en Flevoland tonen aan dat verbetering van de taakuitvoering niet overdreven is. De beleidsvrijheid die de Woningwet biedt blijkt tot grote verschillen te leiden inzake het vrijstellingenbeleid. Zo werden voor drie ernstig verontreinigde percelen bouwvergunningen afgegeven. Voor het uitvoeren van de bodemtaken dienen de gemeenten over deskundigheid te beschikken.

Deskundigheid

De kwaliteit van de uitvoering van deze taken lijkt toe te nemen naarmate de gemeente groter is. Dat blijkt uit een inspectie-onderzoek uit 1994 bij 36 gemeenten in Gelderland. Alle onderzochte gemeenten beschikten in wisselende mate over deskundigheid. Die viel in de kleinere gemeenten te klein uit om zelfstandig problemen te ke oplossen. In kleine gemeenten komen zulke gevallen evenwel weinig voor. Samenwerking tussen gemeenten behoudt de kennis van zaken in de regio. Vooralsnog wordt daar echter niet veel gebruik van gemaakt.

Eind 1994 voerde 40 tot 45 procent van de gemeenten het Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks (BOOT) naar behoren uit. De gemeenten moeten deze regeling evenals het Lozingenbesluit vanaf 1 januari 1997 volledig uitvoeren. Het plaatselijke bestuur dient om die reden te beschikken over een sluitende inventarisatie van ondergrondse tanks en van bodemlozers en niet op het riool aangesloten bouwwerken. Onderzoek bij drie gemeenten in Zuid-Holland toonde aan dat de inventarisatie van bodemlozers een probleem kan opleveren. Op 1 januari 1995 beschikte ruim 40 procent van de gemeenten over een rioleringsplan. Dit aantal groeit geleidelijk. Pas in 1997 zullen de laatste gemeenten zo’n plan vaststellen.

De gemeenten lopen de achterstand in de vergunningverlening in. Eind 1994 beliep het aantal toereikende vergunningen 87 procent. Gemeenten tellen vaak verouderde vergunningen mee zodat dit gunstige beeld enige aanpassing vergt.

Het risico is groot dat een aanzienlijk aantal gemeenten pas ver na 1 januari 1997 het vereiste niveau voor vergunningverlening bereikt. De Inspectie blijft de meest achterblijvende gemeenten eraan herinneren dat deze situatie hoe dan ook moet veranderen.

De kwaliteit van recentelijk afgegeven vergunningen is voor tweederde min of meer goed. In het geval van de houtverduurzamingsbedrijven blijkt meer dan de helft van de 36 onderzochte ondernemingen de voorschriften uit het werkprogramma niet of nauwelijks heeft overgenomen. De gemeenten voerden hun aandeel inzake het Werkprogramma milieumaatregelen tankstations onvoldoende uit. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek bij 35 procent van de tankstations. Deze toestand vergt een meer planmatige aanpak. De Inspectie meent dat gemeenten door de werkdruk te weinig toekomen aan het inpassen van de regels voor bijvoorbeeld tankstations.

Naleving

Het jaarlijks aantal bedrijfscontroles neemt toe maar dient nog fors te stijgen om het gewenste niveau te bereiken. Regionale onderzoeken uit 1994 geven aan dat veel overtredingen blijven bestaan en dat er nieuwe bijkomen zodat de naleving over het gehele onder de maat blijft. Gemeenten moeten om die reden voldoende preventieve controles uitvoeren en vastgestelde overtredingen consequent aanpakken.

Reageer op dit artikel