nieuws

Friesland wil duidelijkheid over meerkosten dijken

bouwbreed

Wanneer onverhoopt mocht blijken dat de dijkversterkingen op Terschelling en bij Harlingen onvoldoende zijn, zal het rijk voor de extra kosten op moeten draaien. Dat stellen waterschap Friesland en de provincie Friesland. Beide instanties zijn niet bepaald gerust op de inmiddels gemaakte plannen voor het versterken van een aantal dijken op voornoemde locaties.

De versterking en ophoging is namelijk gebaseerd op nieuwe, door het rijk vastgestelde basispeilen. Deze peilen zijn lager dan die voorheen werden gehanteerd met als gevolg een flinke kostenbesparing. Het nadeel is dat het risico bestaat dat over een aantal jaren extra maatregelen moeten worden getroffen, waardoor alsnog in de buidel moet worden getast.

De kosten komen wat provincie en waterschap betreft voor rekening van het rijk die de nu gehanteerde peilen heeft vastgesteld. Over de daarvoor gehanteerde methode bestaat nogal wat onenigheid.

Aanvankelijk kosten de dijkverbeteringsplannen – het gaat om enkele tientallen kilometers dijk f. in totaal f. 80 miljoen. Doordat het rijk nieuwe peilnormen vaststelde kan met bijna de helft, zo’n f. 50 miljoen, worden volstaan waarvan Rijkswaterstaat f. 43,5 miljoen en waterschap Friesland ruim f. 4 miljoen voor hun rekening nemen.

Begonnen zal worden met de dijken op Terschelling. De aanbesteding daarvan vindt nog dit jaar plaats en de werkzaamheden moeten in 1998 gereed zijn. De dijkversterking bij Harlingen wordt volgend jaar aanbesteed; de oplevering volgt een jaar later.

In Friesland wordt geredeneerd dat zeeweringen rechtstreeks onder het rijk vallen en dat lokale overheden daarom niet mee zouden moeten betalen. Uiteindelijk is er een compromis uitgekomen, waarbij alle partijen mee betalen, maar het rijk het leeuwedeel van de kosten ophoest.

Waterschap Friesland heeft als beheerder van de dijk afgezien van een mer voorafgaande aan de werken. Omdat een zeekering onder de categorie deltawerken hoort, valt de kering buiten de wettelijk verplichte mer.

Reageer op dit artikel