nieuws

Actieplan beoogt 20% meer hout in de bouw

bouwbreed Premium

Op het houtcongres ‘Duurzaam bouwen met Hout’ in Amsterdam is gisteren het ‘Actieplan voor 20% toename van hout in de bouwsector’ gepresenteerd. De bedoeling is dat het aandeel van hout in de bouw binnen enkele jaren met 20% toeneemt.

Bij het opstellen van dit plan hebben de opstellers zich gerealiseerd dat deze toename een aanzienlijke verschuiving betekent in het gebruik van materialen en produkten. Die verschuiving moet volgens het rapport tot stand worden gebracht met beperkte middelen. Daartoe is een aantal uitgangspunten bepaald. “Er moet gelijkwaardigheid zijn ten aanzien van kwaliteit en prijs. Dat wil zeggen de keus voor hout mag geen kwaliteitsverlies voor de opdrachtgever betekenen en moet ook prijstechnisch concurrerend zijn met andere materialen. Er moet een draagvlak voor zijn bij de branche-organisaties. Dit mag echter worden verondersteld aanwezig te zijn, omdat deze branche-organisaties mede de Beleidsverklaring Milieutaakstellingen Bouw 1995 hebben ondertekend. Voorts dient er beleidsvrijheid te bestaan voor het verantwoordelijk toepassen van hout voor hen die direct bij het bouwen met hout zijn betrokken”, zo zei drs. Raymond Roemers van Milieuberaad Bouw (MBB). “Het is niet de bedoeling de acties te richten op dwang of via wet- of regelgeving. Er kan wel een beroep worden gedaan op de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu. Wel is het denkbaar dat er flankerend beleid wordt geschapen om de keuze voor hout te bevorderen.”

Meetbaarheid

De realisatie van de taakstelling moet meetbaar zijn. De taakstelling 20% meer hout is een kwantitatieve hoeveelheid. Het gaat er om de produktenmarkt en combinaties van houttoepassingen te vergroten, zodat het percentage wordt gehaald. “Het huidige gebruik van hout in de bouw is in belangrijke mate bepaald door de Nederlandse bouwtraditie, de architectuur en het imago van hout”, aldus Roemers. “Deze vormen een belemmering voor het verruimen van het houtgebruik. Beperkingen zijn er ten aanzien van de beweerde brandonveiligheid, de ‘onderhoudsgevoeligheid’ en het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen. In het algemeen gelden verder de onbekendheid met de houttechnologie en de concurrentiepositie. Om de taakstelling te realiseren is een breed scala van initiatieven en acties nodig, dat een grote inspanning vergt van de betrokkenen. Er dient een beweging op gang te worden gebracht en vervolgens in stand te worden gehouden, die ertoe leidt dat vernieuwbare grondstoffen, in het bijzonder hout, een steeds groter deel gaan uitmaken van de bouwmaterialen.”

Het rapport is te bestellen bij Bouwcentrum Utrecht, telefoon 030-856222 of fax 030-802294.

Reageer op dit artikel