nieuws

Woningmarkt ouderen geen probleem in Bergen op Zoom

bouwbreed Premium

In Bergen op Zoom moeten de komende vijf jaar in de bestaande voorraad 1500 woningen geschikt worden gemaakt voor bewoning door ouderen. Volgens B en W zijn daartoe voldoende mogelijkheden. Het huisvesten van ouderen is in deze gemeente dan ook niet zozeer een kwantitatief, maar meer een kwalitatief probleem.

Dit blijkt uit de gemeentelijke nota inzake ouderenhuisvesting. Tot het jaar 2000 zal 65% van de oudere huishoudens zich begeven op de ouderenwoningmarkt. Hiervan wenst 45% een specifieke ouderenwoning, 20% een etagewoning (met/zonder lift) en 35% een gewone eengezinswoning.

De minimaal noodzakelijke voorraad van de voor senioren (55-plus en ouder) geschikte (huur)woningen wordt geraamd op 4500 (in 1995) en 5000 (in 2000). Hiervan zouden dit jaar ongeveer 1800 woningen en in het jaar 2000 ongeveer 2000 woningen een voor ouderen geschikt, door de gemeente zelf ontwikkeld, hoog-label-niveau moeten hebben.

Circa 1300 en 1450 woningen zouden in respectievelijk 1995 en 2000 aan het minimum-label-niveau moeten voldoen.

Voor het overige bestaat in 1995 behoefte aan 1400 en in het jaar 2000 aan 1550 etagewoningen. Dat resulteert voor de komende vijf jaar in een manifeste vraag van oudere huishoudens naar 1500 woningen.

Genoeg capaciteit

Een confrontatie tussen (theoretisch) aanbod en vraag leert dat de bestaande woningvoorraad in Bergen op Zoom voldoende capaciteit biedt om tot de eeuwwisseling aan de verwachte vraag te ke voldoen. “Er is evenwel sprake van een knelpunt tussen het op enig moment beschikbare aanbod en de op dat tijdstip manifeste vraag”, aldus het college van B en W.

Per saldo is er volgens hen thans een tekort van bijna 700 (potentieel) voor ouderen geschikte woningen in het theoretisch aanbod. Voor de periode tot 2000 wordt dit tekort op bijna 1200 woningen geraamd. Dit ‘tekort’ kan volgens B en W aanzienlijk worden verminderd “indien het surplus aan etagewoningen binnen de geselecteerde woongebieden, ten behoeve van valide 55-plussers bij het theoretisch aanbod betrokken wordt”. Het betreft ongeveer 1000 woningen middelhoogbouw en 500 woningen hoogbouw (bovenste woonlagen).

De meeste waarborgen voor het bereiken van een kwantitatief/ kwalitatief passend aanbod kan in de optiek van het college worden verkregen met een aantal maatregelen.

Aanpasbare bouw

Het gaat daarbij om het opplussen van nog nader aan te wijzen delen van de bestaande woningvoorraad en het op bescheiden schaal bouwen van strategische en aanpasbare nieuwbouwpoen.

Overigens menen B en W dat “aard en omvang van knelpunten niet zodanig zijn dat daaraan met indringende overheidsbemoeienis tegemoetgekomen moet worden. Met de inzet van grotendeels bestaande instrumenten en een hogere mate van afstemming tussen de op gebied van ouderenhuisvesting actieve instanties en initiatiefnemers, moet het mogelijk zijn de gewenste resultaten te bereiken. In financieel opzicht zijn geen additionele gemeentelijke middelen noodzakelijk.”

Reageer op dit artikel