nieuws

Tommel krijgt zijn overleg met Kamer over WBL-affaire

bouwbreed

De Vaste Kamercommissies voor VROM en voor de Rijksuitgaven zullen eerst staatssecretaris Tommel aanhoren, alvorens te besluiten over een parlementair onderzoek naar de gang van zaken bij de in financiele problemen geraakte corporatie Woningbeheer Limburg.

Tot dit besluit kwamen beide commissies in een gezamenlijke procedurevergadering. De vraag was aan de orde hoe moet worden omgegaan met het verdeelde advies van een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de vier grootste partijen, over de noodzaak van een parlementair onderzoek naar WBL.

D66 en CDA zijn tegen zo’n onderzoek. Zij menen dat het een te zwaar middel is, en vinden dat er nu al voldoende informatie voorhanden is om een politiek oordeel te vellen. Vooruitlopend daarop hebben ze al een lijst met vragen bij hun advies gevoegd.

PvdA en VVD zien het anders. Zij vinden dat er teveel vragen zijn blijven liggen, zij wantrouwen bovendien de antwoorden die staatssecretaris Tommel en zijn ambtenaren zullen geven over de WBL-kwestie en zien in een parlementair onderzoek de enige mogelijkheid om de waarheid over de teloorgang van de Geleense corporatie te achterhalen.

Deze stelling was voor Tommel reden om de commissies te vragen gehoord te worden, voordat wordt besloten over het parlementair onderzoek.

Daarmee hebben de commissies nu ingestemd. Overigens konden ze ook moeilijk weigeren. Artikel 33, tweede lid van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, schrijft namelijk voor dat als een bewindspersoon vraagt om overleg met de Kamer, hij die mogelijkheid ook krijgt.

PvdA noch VVD ziet overigens enige noodzaak voor een gesprek met de bewindsman. “Onzin”, aldus PvdA-er Duivesteijn. “Dat gesprek is een afleidingsmanoeuvre om op het voorstel van Biesheuvel (CDA) en Versnel (D66) uit te komen. Tommel wil nu al het debat voeren.”

Ook de VVD is tegen, en zal volgens VVD-er Hofstra geen vragen aan de bewindsman stellen. VVD-Kamerlid Van Rey, voorzitter van de Vaste Commissie voor de rijksuitgaven, en in het verleden als Kamerlid nauw betrokken bij WBL, meende dat het onverstandig zou zijn als Tommel in het overleg de vragen van D66 en het CDA zou gaan behandelen. “Want daarmee doorkruist hij de besluitvorming van de Kamer.”

Het overleg is volgende week donderdag gepland. Aansluitend zal een besluit worden genomen over de vraag of het parlementair onderzoek er moet komen.

Oud-voorzitter WBL eist schadevergoeding

De oud-voorzitter van de in opspraak geraakte stichting Woningbeheer Limburg WBL, W. Schepers, gaat van de staat een schadeloosstelling eisen. Zijn raadsman, mr. Th. Hiddema, heeft dit donderdag bevestigd. Volgens hem heeft de overheid “zich vergrepen aan de integriteit van die man”. Eerder deze week maakte het openbaar ministerie bekend dat het afziet van strafvervolging van twee bestuurders van WBL, onder wie Schepers.

Eerder stelden ambtenaren van VROM wel een onderzoek in. De resultaten daarvan lekten uit en daaruit bleek dat Schepers ervan werd beticht dat hij van een aannemer steekpenningen had aangenomen. Volgens raadsman Hiddema valt uit het onderzoek van VROM op geen enkele manier op te maken dat zijn client zich ergens schuldig aan heeft gemaakt. Hij verdenkt het ministerie ervan het rapport te hebben laten uitlekken. Vervolgens heeft het naar zijn mening veel te lang geduurd voordat duidelijk werd dat justitie Schepers niet gaat vervolgen.

Reageer op dit artikel