nieuws

‘Subsidies ook buiten stadsgewest inzetten’

bouwbreed Premium

Subsidies voor nieuwbouw en verbetering van woningen moeten niet alleen worden ingezet in stadsgewesten, maar ook worden gebruikt om knelpunten in de volkshuisvesting elders te verhelpen. Dat vindt de provinciale commissie voor de volkshuisvesting in Zeeland.

De commissie constateert in een advies aan gedeputeerde staten over de verdeling van totaal f. 2,39 miljoen aan rijkssubsidies voor nieuwbouw en verbetering van woningen in Zeeland “een zeker spanningsveld tussen enerzijds de concentratiegedachte met een belangrijke rol voor het stadsgewest en anderzijds de ontwikkelingskansen in de overige regionale centra”.

Volgens de commisie is volkshuisvesting “niet louter een kwestie van groei van de woningvoorraad, maar ook van beheer en aanpassing van de bestaande voorraad. Problemen doen zich provinciebreed voor.”

Knelpunten

De commissie onderschrijft de gedachte om “subsidies nog alleen in te zetten voor woningbouwpoen in de goedkope huursector, waarbij zich knelpunten voordoen. Toespitsing op de huursector vinden wij nodig gezien het nog zeer beperkte budget en de gunstige omstandigheden voor de koopsector. Wij achten het gewenst ook knelpunten in de sociale huursector buiten het stadsgewest te ondersteunen.”

Voor subsidie buiten de stadsgewesten dienen alleen poen in aanmerking te komen in de sociale huursector “waarvan aangetoond kan worden dat binnen dat deel van de woningmarkt een tekort aan woningen bestaat en waarvan redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat daarmee een aanvaardbare huurprijs haalbaar is”.

De commissie adviseert GS om de stimuleringspremies voor nieuwbouw “zodanig te verdelen over de regio’s, dat 80% van de gewenste produktie aan sociale huurwoningen in het stadsgewest Vlissingen/Middelburg gerealiseerd kan worden”.

Tenslotte adviseert de commissie om een deel van de bereikbaarheidstoeslagen (die als gevolg van nieuwe Vinex-afspraken met het rijk nu ook aan Zeeland worden verstrekt) aan Terneuzen te doen toekomen. Dit omdat het nieuw geplande uitleggebied (2700 woningen in de wijk Othene) minder gemakkelijk aansluiting zal vinden bij bestaande wijken.

Reageer op dit artikel